Dz.U.2010.83.541

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW


z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej 

Na podstawie art. 5b ust. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§
 1. 
Rozporządzenie określa sposób realizacji obowiązków i współpracy w zakresie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej przez organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe z właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji, urządzeń i usług infrastruktury krytycznej, zwanymi dalej "operatorami infrastruktury krytycznej", oraz innymi organami i służbami publicznymi.

§
 2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o uczestnikach Programu, należy przez to rozumieć organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe, operatorów infrastruktury krytycznej oraz inne organy i służby publiczne, które realizują obowiązki określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej "ustawą", i współpracują w zakresie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

§
 3. 
W celu sporządzenia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, zwanego dalej "Programem", dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwany dalej "dyrektorem Centrum", opracowuje kryteria pozwalające wyodrębnić infrastrukturę krytyczną w ramach systemów, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy, zwane dalej "kryteriami", i przekazuje je do uzgodnień ministrom i kierownikom urzędów centralnych, o których mowa w art. 5b ust. 3 ustawy.

§
 4. 
1. Po uzgodnieniu kryteriów dyrektor Centrum przekazuje je, według właściwości, ministrom i kierownikom urzędów centralnych, o których mowa w art. 5b ust. 3 ustawy.
2. W terminie 6 tygodni od daty otrzymania kryteriów ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, o których mowa w ust. 1, każdy według swojej właściwości, przedkładają dyrektorowi Centrum propozycje infrastruktury krytycznej do zamieszczenia w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy.
3. Dyrektor Centrum, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania propozycji, o których mowa w ust. 2, po dokonaniu weryfikacji zgodności z kryteriami sporządza wykaz w postaci tabeli obejmującej:
  1) nazwę i lokalizację infrastruktury krytycznej;
  2) podległość organizacyjną, w tym w stosunku do ministrów i kierowników urzędów centralnych, jeśli taka występuje;
  3) dane operatora infrastruktury krytycznej;
  4) dane zarządzającego w imieniu operatora infrastruktury krytycznej, jeśli taki występuje.

§
 5. 
1. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, o których mowa w art. 5b ust. 3 ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania kryteriów, przygotowują, w zakresie ich właściwości, i przedkładają dyrektorowi Centrum informacje zawierające:
  1) charakterystykę obszaru zadaniowego pozostającego w ich właściwości, obejmującą identyfikację jego zasobów, podsystemów, funkcji i zależności od innych systemów infrastruktury krytycznej;
  2) propozycje wymagań i standardów pozwalających zapewnić ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
  3) ogólną ocenę ryzyka dla funkcjonowania opisywanego obszaru zadaniowego, uwzględniającą zagrożenia, podatności na zagrożenie oraz konsekwencje zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
  4) propozycje priorytetów w zakresie odtwarzania infrastruktury krytycznej;
  5) możliwe sposoby zapobiegania zakłóceniom funkcjonowania obszaru zadaniowego będącym skutkiem zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
  6) propozycje programów badawczych i rozwojowych mogących przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.
2. Mając na względzie zapewnienie spójności i kompletności Programu, dyrektor Centrum może wystąpić o przekazanie także innych niż określone w ust. 1 informacji, jeżeli uzna je za niezbędne do umieszczenia w Programie.
3. Minister kierujący więcej niż jednym obszarem zadaniowym sporządza jedną informację zawierającą elementy, o których mowa w ust. 1, uwzględniającą wszystkie obszary zadaniowe pozostające w jego właściwości.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w postaci papierowej i elektronicznej.
5. Informacje w postaci elektronicznej wykonuje się z wykorzystaniem standardowego oprogramowania komputerowego, umożliwiającego przenoszenie, kopiowanie i wymianę danych.

§
 6. 
1. Na podstawie przedłożonych informacji, o których mowa w § 5, dyrektor Centrum opracowuje projekt Programu, który podlega uzgodnieniu z uczestnikami Programu.
2. Uczestnicy Programu mogą wnosić do projektu uwagi i zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
3. Dyrektor Centrum, po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń, przedstawia projekt Programu Radzie Ministrów wraz z protokołem rozbieżności, w terminie jednego miesiąca od daty dokonania ostatniego uzgodnienia.

§
 7. 
1. Stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej nastąpi przez:
  1) realizację wyznaczonych priorytetów oraz celów Programu;
  2) zapewnienie warunków do doskonalenia ochrony i ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
  3) przygotowanie na sytuacje kryzysowe mogące być skutkiem zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej lub niekorzystnie wpłynąć na tę infrastrukturę;
  4) przygotowanie do reagowania w sytuacjach zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
  5) zapewnienie warunków do odtwarzania infrastruktury krytycznej;
  6) przestrzeganie standardów oraz wymagań zawartych w Programie;
  7) współpracę w realizacji Programu.
2. Współpraca w realizacji Programu polega na utrzymywaniu kontaktów pomiędzy jego uczestnikami przez konferencje, seminaria, prowadzenie forum dyskusyjnego, przygotowanie i udział w ćwiczeniach i szkoleniach oraz wymianę informacji dotyczących:
  1) identyfikacji obszarów działań niezbędnych w celu podniesienia poziomu ochrony infrastruktury krytycznej;
  2) zidentyfikowanych zagrożeń dla infrastruktury krytycznej;
  3) spodziewanego lub zaobserwowanego zwiększenia zapotrzebowania na usługi lub produkty dostarczane przez operatorów infrastruktury krytycznej;
  4) spodziewanych przerw lub zakłóceń w dostawach usług lub produktów dostarczanych przez operatorów infrastruktury krytycznej;
  5) wsparcia działań podejmowanych przez operatorów infrastruktury krytycznej w przypadku zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania tej infrastruktury;
  6) ochrony infrastruktury krytycznej, funkcjonowania wewnętrznych mechanizmów tej ochrony i zarządzania kryzysowego;
  7) przygotowania i aktualizacji Programu.

§ 8. 
Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, o których mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy, w zakresie wynikającym z § 7 koordynują współpracę pomiędzy operatorami infrastruktury krytycznej w danym systemie oraz zapewniają wymianę informacji pomiędzy administracją publiczną a tymi operatorami.

§ 9. 
1. Aktualizacja Programu jest dokonywana w zależności od potrzeb z własnej inicjatywy dyrektora Centrum lub na uzasadniony wniosek uczestnika Programu.
2. W przypadku aktualizacji Programu przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.

§
 10. 
Dyrektor Centrum w terminie 6 tygodni od dnia zatwierdzenia Programu:
  1) opracowuje wyciągi z wykazu, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy, dla:
a) ministrów i kierowników urzędów centralnych odpowiedzialnych za systemy, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy,
b) wojewodów - w zakresie infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województw;
  2) informuje na piśmie operatorów infrastruktury krytycznej o ujęciu w wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.

§ 11. 
1. Wykaz podlega aktualizacji.
2. Aktualizację przeprowadza dyrektor Centrum z własnej inicjatywy albo na wniosek właściwego ministra lub kierownika urzędu centralnego odpowiedzialnego za dany system, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy, wojewody lub operatora infrastruktury krytycznej.
3. Wyciągi i informacje, o których mowa w § 10, dyrektor Centrum sporządza w terminie 30 dni od daty aktualizacji wykazu.

§
 12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076.