Dz.U.2002.194.1632

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 8 listopada 2002 r. 

w sprawie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego


Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyborami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego, zwany dalej "planem postępowania", opracowany przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 
2. Plan postępowania powinien uwzględniać charakter i stopień potencjalnych zagrożeń wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. 

§ 2. 
1. Plan postępowania powinien w szczególności: 

1) zawierać informacje dotyczące lokalizacji i działalności przedsiębiorcy; 
2) określać możliwości wystąpienia awarii i ich przewidywane skutki; 
3) zawierać opis środków zapewniających gotowość na wypadek wystąpienia awarii i ograniczanie jej skutków; 
4) określać sposoby prowadzenia działań ratowniczych i zasady postępowania poawaryjnego; 
5) określać zasady ewakuacji pracowników. 

2. Do planu postępowania przedsiębiorca powinien dołączyć: 

1) instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych instalacji produkcyjnych; 
2) instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia każdego zdarzenia wynikającego z istniejących zagrożeń; 
3) instrukcję działania zakładowej straży pożarnej i innych służb ratowniczych; 
4) karty oceny materiałów wybuchowych oraz półproduktów wybuchowych i surowców pod względem bezpieczeństwa; 
5) karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych; 
6) karty klasyfikacyjne obiektów, w których są przechowywane materiały wybuchowe; 
7) wykaz adresów, numerów telefonów i faksów jednostek ratowniczych i straży pożarnej oraz specjalistycznych placówek służby zdrowia istotnych z punktu widzenia prognozowanych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi; 
8) wykaz telefonów alarmowych; 
9) instrukcję postępowania w przypadku działań sabotażowych lub terrorystycznych. 

§ 3. 
Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinny, z zastrzeżeniem § 8, obejmować: 

1) ogólne dane o zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej; 
2) syntetyczny opis stosowanych procesów technologicznych; 
3) wykaz wytwarzanych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz innych wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 
4) dane dotyczące lokalizacji obiektów, w których prowadzona jest działalność przez przedsiębiorcę, w tym: 

a) położenie geograficzne oraz dominujące warunki atmosferyczne, 
b) zewnętrzne źródła zwiększenia zagrożenia wystąpienia awarii, 
c) usytuowanie w stosunku do tras komunikacyjnych, 
d) usytuowanie w stosunku do terenów zamieszkałych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej oraz gęstości zaludnienia, 
e) usytuowanie względem obiektów przyrodniczo chronionych oraz zbiorników wody pitnej. 

§ 4. 
1. Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powinien uwzględniać: 

1) rodzaj niebezpiecznych urządzeń i procesów wykorzystywanych przy wytwarzaniu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz innych wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 
2) sposób identyfikacji zagrożeń wynikających z realizacji procesów, o których mowa w pkt 1; 
3) syntetyczną ocenę ryzyka wystąpienia awarii stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego; 
4) działania sabotażowe i terrorystyczne; 
5) zagrożenia wynikające z sytuacji kryzysowych, w tym polityczno-militarnych i wojny. 

2. W zakresie oceny prawdopodobieństw wystąpienia awarii, plan postępowania powinien, z zastrzeżeniem § 8, zawierać różne scenariusze awaryjne opisujące warunki oraz zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne mogące spowodować wystąpienie zagrożeń, a w szczególności: 

1) ekstremalne parametry procesowe wybuchowości, toksyczności i palności niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych w procesie wytwarzania danego rodzaju wyrobu; 
2) instalacje zlokalizowane na sąsiednich terenach, mogące spowodować zwiększenie zagrożenia; 
3) przyczyny naturalne - powodzie, zjawiska sejsmiczne, wichury, niskie bądź wysokie temperatury. 

3. Scenariusze awaryjne, o których mowa w ust. 2, o względnie wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia awarii powinny określać dodatkowo zasięg prognozowanych stref zagrożeń (wybuchów, pożarów, skażeń). 

§ 5.
Integralną część planu postępowania powinna, z zastrzeżeniem § 8, stanowić dokumentacja graficzna obejmująca: 

1) plan sytuacyjny terenu, na którym prowadzona jest działalność, o której mowa w § 1 ust. 1, a jeżeli zasięg przewidywanej strefy zagrożeń jest większy, to również terenu przyległego, uwzględniający: 

a) obiekty, urządzenia techniczne, składowiska i ich rozmieszczenie, 
b) miejsca przechowywania wytworzonych wyrobów niebezpiecznych oraz wewnętrznych dróg ich transportu, 
c) przeznaczenie terenów przyległych z określeniem liczby ludzi przebywających w strefie zagrożenia, 
d) instalacje: technologiczne, podziemne (ze wskazaniem kierunku ruchu mediów lub ścieków), naziemnych linii elektroenergetycznych (z zaznaczeniem rozdzielni i transformatorów), gromadzenia i odprowadzania wód powierzchniowych (ze wskazaniem kierunku ich spływu), 
e) drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów na teren przedsiębiorcy, 
f) dostęp do budynków i dojazdów do źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 
g) utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie usytuowania instalacji; 

2) plany sytuacyjne poszczególnych obiektów, uwzględniające: 
a) stopień zagrożenia obiektu lub jego poszczególnych pomieszczeń pożarem, wybuchem lub skażeniem środkami chemicznymi, 
b) istniejące systemy ograniczające skutki awarii, 
c) miejsca usytuowania głównych wyłączników zasilania gazem i energią elektryczną, 
d) miejsca usytuowania zaworów odcinających, zbiorników awaryjnych i podobnych instalacji, 
e) miejsca usytuowania sprzętu i urządzeń pomiarowo-sygnalizacyjnych do kontroli i wykrywania stężeń wybuchowych, skażeń chemicznych, pożarów, 
f) lokalizację sprzętu ratowniczego, schronów, miejsc ewakuacji ludzi na wypadek awarii, 
g) lokalizację przycisków uruchamiających alarmy lub systemy ograniczające skutki awarii; 

3) plan sytuacyjny kierunków ewakuacji z obiektów oraz miejsc ewakuacji. 

§ 6. 
Plan postępowania powinien zawierać opis: 
1) istniejących systemów zapobiegania skażeniom atmosfery, wody i gleby, jeżeli takie zagrożenie zachodzi; 
2) sposób ograniczenia zasięgu oddziaływania wybuchów lub pożarów na otoczenie; 
3) systemu ostrzegania o zaistniałej awarii oraz zasad i warunków przeprowadzenia ewakuacji; 
4) struktury organizacyjnej i stanu osobowego zakładowych służb ratowniczych oraz zakładowej straży pożarnej. 

§ 7. 
Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, powinien zawierać: 

1) opis postępowania załogi, zakładowej służby ratowniczej, zakładowej straży pożarnej i oddziałów obrony cywilnej; 
2) sposób prowadzenia i koordynacji działań ratowniczych służb zakładowych z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, oddziałów obrony cywilnej oraz innych zewnętrznych służb ratowniczych; 
3) opis udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym; 
4) wskazanie koordynatora działań ratowniczych i porządkowych oraz określenie jego kompetencji w stosunku do innych uczestników biorących udział w działaniach ratowniczych; 
5) sposób powiadamiania instytucji, władz lokalnych i zewnętrznych służb ratowniczych o wystąpieniu awarii oraz przypadki i procedury ich powiadamiania; 
6) sposób zabezpieczenia i dokumentowania miejsca awarii; 
7) opis miejsca i sposobów neutralizacji niebezpiecznych substancji chemicznych i odkażania terenu skażonego, jeżeli takie substancje są wykorzystywane przy wytwarzaniu wyrobów; 
8) określenie metod i środków usuwania skutków awarii. 

§ 8. 
1. W przypadku planów postępowania przygotowywanych przez przedsiębiorców wytwarzających wyroby niestwarzające zagrożenia wybuchem lub skażeniem nie stosuje się wymagań określonych w § 3 pkt 4 i w § 4 ust. 2 i 3. 
2. Przy opracowywaniu dokumentacji graficznej do planów postępowania, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się wymagań określonych w § 5 pkt 1 lit. b i c. 

§ 9. 
1. Przedsiębiorca sporządza plan postępowania w uzgodnieniu z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, a jeśli organem założycielskim przedsiębiorcy jest Minister Obrony Narodowej - również z szefem terytorialnej delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. 
2. Przedsiębiorca przekazuje plan postępowania, o którym mowa w ust. 1, do wiadomości właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji. 

§ 10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


________ 
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).