Dz.U.2009.226.1810

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW


z dnia 15 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Rozporządzenie określa:
  1)   organy administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego;
  2)   sposób funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego.

§ 2. 
1. Centrum zarządzania kryzysowego tworzą następujące organy:
  1)   Minister Obrony Narodowej;
  2)   Minister Sprawiedliwości;
  3)   minister właściwy do spraw rolnictwa;
  4)   minister właściwy do spraw środowiska;
  5)   minister właściwy do spraw zagranicznych;
  6)   minister właściwy do spraw zdrowia;
  7)   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
  8)   Komendant Główny Policji;
  9)   Komendant Główny Straży Granicznej;
  10)  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  11)  Szef Agencji Wywiadu;
  12)  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  13)  Szef Służby Wywiadu Wojskowego.

2. Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej tworzy jedno centrum zarządzania kryzysowego.
3. Minister może utworzyć wspólne centrum zarządzania kryzysowego z organami mu podległymi lub przez niego nadzorowanymi.

§
 3.
 
Centrum zarządzania kryzysowego umieszcza się w kompleksie wyodrębnionych pomieszczeń, dostępnych wyłącznie dla osób upoważnionych, w tym pomieszczeń operatorsko-dyspozytorskich, których wyposażenie umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i wymianę niezbędnych informacji w zakresie zarządzania kryzysowego, prowadzenie analiz i ocen sytuacji kryzysowych oraz przekazywanie decyzji właściwych organów zarządzania kryzysowego.

§
 4. 
1. Centrum zarządzania kryzysowego realizuje swoje zadania, określone w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w oparciu o standardy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)), z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3)), z zachowaniem:
  1)   ciągłości działania i wymiany informacji;
  2)   możliwości pracy w przypadku:
a)  braku zasilania zewnętrznego,
b)  uszkodzenia systemów łączności,
c)  wystąpienia innych awarii.

2. Organy określone w § 2 ust. 1 ustalają liczbę osób pełniących całodobowy dyżur, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, uwzględniając możliwość jej zwiększenia w sytuacjach kryzysowych.

§
 5.
 
1. W przypadku braku możliwości użytkowania centrum zarządzania kryzysowego organy określone w § 2 ust. 1 zapewniają zapasowe miejsce pracy.
2. Zapasowe miejsce pracy powinno zapewniać warunki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, i być usytuowane w odrębnej lokalizacji.
3. Zapasowym miejscem pracy mogą być również pomieszczenia centrum zarządzania kryzysowego innego organu administracji rządowej.
4. Przemieszczenie centrum zarządzania kryzysowego do zapasowego miejsca pracy, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie planu przemieszczenia.

§
 6.
 
1. Centrum zarządzania kryzysowego współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i innymi organami administracji publicznej, w szczególności w zakresie:
  1)   wzajemnego informowania się o:
a)  potencjalnych zagrożeniach i możliwościach wystąpienia sytuacji kryzysowej,
b)  stratach i środkach, w tym finansowych, niezbędnych do odtworzenia zasobów i infrastruktury krytycznej,
c)  pomocy krajowej i międzynarodowej;
  2)   analizowania i oceny sytuacji kryzysowej, w tym prognozowania jej rozwoju;
  3)   zrealizowanych i planowanych działań podejmowanych przez właściwe organy w sprawie zarządzania kryzysowego w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności przez bieżące przekazywanie informacji i analiz oraz sporządzanie raportów doraźnych i sytuacyjnych przekazywanych przez techniczne środki łączności, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 7. 
1. Centrum zarządzania kryzysowego przekazuje raporty sytuacyjne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:
  1)   w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych lub wystąpienia sytuacji kryzysowej - zgodnie z zapotrzebowaniem;
  2)   w pozostałych przypadkach - jeden raz dziennie.
2. W sytuacjach kryzysowych wiodącą rolę w zakresie pozyskiwania informacji, ich analizy i dystrybucji pełni centrum zarządzania kryzysowego obsługujące organ, we właściwości którego pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wykraczającej poza właściwość jednego organu lub w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych obejmujących obszar dwóch lub więcej województw, wiodącą rolę w zakresie pozyskiwania informacji, ich analizy i dystrybucji przejmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 8. 
1. Wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego w niezbędny sprzęt i wyposażenie umożliwiające realizację zadań określonych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz osiągnięcie przez nie pełnej zdolności do realizacji tych zadań nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.
2. Do czasu spełnienia wymogu określonego w ust. 1 zadania centrum zarządzania kryzysowego powierza się wskazanej komórce organizacyjnej urzędu obsługującego organ, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Plany przemieszczenia, o których mowa w § 5 ust. 4, należy opracować w urzędzie obsługującym organ, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076.
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.
3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.