Dz.U.2005.46.437

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA  GOSPODARKI I PRACY
1)


z dnia 3 marca 2005 r.

w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli2)

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli.

§ 2.
1. Identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dokonuje się, biorąc pod uwagę ich numer rozpoznawczy UN (ONZ), określony w załączniku A do umowy ADR.
2. Numery rozpoznawcze UN i nazwy wyrobów, które identyfikuje się jako wyroby pirotechniczne albo amunicję, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Numery rozpoznawcze UN i nazwy wyrobów, które dla potrzeb obrotu i ich kontroli identyfikuje się jako wyroby pirotechniczne lub materiały wybuchowe, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


________
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Komisji 2004/57/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i niektórych rodzajów amunicji dla celów dyrektywy Rady 93/15/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 73). Dane dotyczące ogłoszenia dyrektywy 2004/57/WE dotyczą jej ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

NUMERY ROZPOZNAWCZE UN I NAZWY WYROBÓW, KTÓRE IDENTYFIKUJE SIĘ JAKO WYROBY PIROTECHNICZNE ALBO AMUNICJĘ

.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Nr UN | Nazwa i opis        | Kod       | Glosariusz (jedynie dla informacji)    | 
|    |               | klasyfikacyjny |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 1   | 2              | 3        | 4                     | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Grupa                                               | 
| zgodności                                             | 
|  G                                                | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0009  | Amunicja zapalająca z    | 1.2 G      | Amunicja                 | 
|    | ładunkiem rozrywającym,   |         | Ogólny termin dotyczący głównie wyrobów  | 
|    | miotającym lub napędzającym |         | stosowanych w celach wojskowych      | 
|    | lub bez niego        |         | obejmujący wszystkie rodzaje bomb,    | 
|    |               |         | granatów, rakiet, min, pocisków i innych | 
|    |               |         | podobnych środków.            | 
|    |               |         | Amunicja zapalająca            | 
|    |               |         | Amunicja zawierająca mieszaninę      | 
|    |               |         | zapalającą. Jeżeli mieszanina jako taka  | 
|    |               |         | nie jest materiałem wybuchowym, amunicja | 
|    |               |         | zawiera również jeden lub kilka z     | 
|    |               |         | następujących składników: ładunek     | 
|    |               |         | napędzający ze spłonką i zapalnikiem;   | 
|    |               |         | zapalnik z ładunkiem rozrywającym lub   | 
|    |               |         | ładunkiem miotającym.           | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0010  | Amunicja zapalająca z    | 1.3 G      | Patrz nr UN 0009             | 
|    | ładunkiem rozrywającym,   |         |                      | 
|    | miotającym lub napędzającym |         |                      | 
|    | lub bez niego        |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0015  | Amunicja dymna z ładunkiem | 1.2 G      | Amunicja dymna              | 
|    | rozrywającym, miotającym  |         | Amunicja zawierająca materiał       | 
|    | lub napędzającym lub bez  |         | dymotwórczy. Jeżeli materiał jako taki  | 
|    | niego            |         | nie jest materiałem wybuchowym, amunicja | 
|    |               |         | zawiera również jeden lub kilka z     | 
|    |               |         | następujących składników: ładunek     | 
|    |               |         | napędzający ze spłonką i zapalnikiem;   | 
|    |               |         | zapalnik z ładunkiem rozrywającym lub   | 
|    |               |         | ładunkiem miotającym.           | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0016  | Amunicja dymna z ładunkiem | 1.3 G      | Patrz nr UN 0015             | 
|    | rozrywającym, miotającym  |         |                      | 
|    | lub napędzającym lub bez  |         |                      | 
|    | niego            |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0018  | Amunicja łzawiąca z     | 1.2 G      | Amunicja łzawiąca z ładunkiem       | 
|    | ładunkiem rozrywającym,   |         | rozrywającym, miotającym lub       | 
|    | miotającym lub napędzającym |         | napędzającym               | 
|    |               |         | Amunicja zawierająca materiał łzawiący.  | 
|    |               |         | Zawiera ona również jeden lub kilka z   | 
|    |               |         | następujących składników: materiał    | 
|    |               |         | pirotechniczny, ładunek napędzający ze  | 
|    |               |         | spłonką i zapalnikiem; zapalnik z     | 
|    |               |         | ładunkiem rozrywającym lub ładunkiem   | 
|    |               |         | miotającym.                | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0019  | Amunicja łzawiąca z     | 1.3 G      | Patrz nr UN 0018             | 
|    | ładunkiem rozrywającym,   |         |                      | 
|    | miotającym lub napędzającym |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0039  | Bomby błyskowe       | 1.2 G      | Bomby                   | 
|    |               |         | Wyroby wybuchowe zrzucane z samolotu.   | 
|    |               |         | Mogą one zawierać łatwopalną ciecz z   | 
|    |               |         | ładunkiem wybuchającym, mieszaninę    | 
|    |               |         | błyskową lub ładunek wybuchający.     | 
|    |               |         | Definicja ta obejmuje bomby błyskowe.   | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0049  | Naboje oświetlające     | 1.1 G      | Naboje oświetlające            | 
|    |               |         | Wyroby składające się z łuski, spłonki i | 
|    |               |         | proszku oświetlającego, połączonych w   | 
|    |               |         | jedną całość gotową do wystrzelenia.   | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0050  | Naboje oświetlające     | 1.3 G      | Patrz nr UN 0049             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0054  | Naboje sygnałowe      | 1.3 G      | Naboje sygnałowe             | 
|    |               |         | Wyroby przeznaczone do wystrzeliwania   | 
|    |               |         | kolorowych sygnałów świetlnych lub innych | 
|    |               |         | sygnałów z pistoletów sygnałowych itp.  | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0066  | Lont zapalający       | 1.4 G      | Lont zapalający              | 
|    |               |         | Wyrób składający się z nici kierunkowych | 
|    |               |         | pokrytych prochem czarnym lub inną szybko | 
|    |               |         | palącą się mieszaniną pirotechniczną i  | 
|    |               |         | elastycznej powłoki zabezpieczającej lub | 
|    |               |         | składający się z rdzenia z prochu     | 
|    |               |         | czarnego umieszczonego w elastycznym   | 
|    |               |         | plecionym sznurze. Pali się on      | 
|    |               |         | zewnętrznym płomieniem, który przesuwa  | 
|    |               |         | się wzdłuż lontu, i służy do       | 
|    |               |         | przemieszczania zapłonu z urządzenia do  | 
|    |               |         | ładunku.                 | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0092  | Flary naziemne       | 1.3 G      | Flary                   | 
|    |               |         | Wyroby zawierające materiały       | 
|    |               |         | pirotechniczne przeznaczone do      | 
|    |               |         | oświetlania, oznaczania, sygnalizacji lub | 
|    |               |         | ostrzegania.               | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0093  | Flary powietrzne      | 1.3 G      | Patrz nr UN 0092             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0101  | Lont niedetonujący (stopina)| 1.3 G      | Lont niedetonujący szybkopalny (stopina) | 
|    |               |         | (knot szybkopalny)            | 
|    |               |         | Wyrób składający się z włókien      | 
|    |               |         | bawełnianych impregnowanych zmielonym   | 
|    |               |         | prochem czarnym (knot szybkopalny). Pali | 
|    |               |         | się płomieniem zewnętrznym i jest     | 
|    |               |         | stosowany w zespołach zapalczych do ogni | 
|    |               |         | sztucznych itp.              | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0103  | Lont wolnopalny rurkowy w  | 1.4 G      | Lont wolnopalny rurkowy w płaszczu    | 
|    | płaszczu metalowym     |         | metalowym                 | 
|    |               |         | Wyrób składający się z rurki metalowej  | 
|    |               |         | zawierającej rdzeń z materiału      | 
|    |               |         | wybuchowego deflagrującego.        | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0171  | Amunicja oświetlająca z   | 1.2 G      | Amunicja oświetlająca z ładunkiem     | 
|    | ładunkiem rozrywającym,   |         | rozrywającym, miotającym lub napędzającym | 
|    | miotającym lub napędzającym |         | lub bez niego               | 
|    | lub bez niego        |         | Amunicja przeznaczona do wytwarzania   | 
|    |               |         | pojedynczego źródła intensywnego światła | 
|    |               |         | w celu oświetlania terenu. Definicja ta  | 
|    |               |         | obejmuje naboje oświetlające, granaty   | 
|    |               |         | oświetlające i pociski oświetlające oraz | 
|    |               |         | bomby oświetlające i bomby służące do   | 
|    |               |         | identyfikacji celu.            | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0191  | Urządzenia sygnalizacyjne  | 1.4 G      | Wyroby przeznaczone do wytwarzania    | 
|    | ręczne           |         | sygnałów                 | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0192  | Petardy kolejowe      | 1.1 G      | Patrz nr UN 0191             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0194  | Sygnały alarmowe okrętowe  | 1.1 G      | Patrz nr UN 0191             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0195  | Sygnały alarmowe okrętowe  | 1.3 G      | Patrz nr UN 0191             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0196  | Sygnały dymne        | 1.1 G      | Patrz nr UN 0191             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0197  | Sygnały dymne        | 1.4 G      | Patrz nr UN 0191             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0212  | Smugacze do amunicji    | 1.3 G      | Smugacze do amunicji           | 
|    |               |         | Zamknięte wyroby zawierające materiały  | 
|    |               |         | pirotechniczne, przeznaczone do      | 
|    |               |         | zaznaczania toru pocisku.         | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0254  | Amunicja oświetlająca z   | 1.3 G      | Patrz nr UN 0171             | 
|    | ładunkiem rozrywającym,   |         |                      | 
|    | miotającym lub napędzającym |         |                      | 
|    | lub bez niego        |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0297  | Amunicja oświetlająca z   | 1.4 G      | Patrz nr UN 0254             | 
|    | ładunkiem rozrywającym,   |         |                      | 
|    | miotającym lub napędzającym |         |                      | 
|    | lub bez niego        |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0299  | Bomby błyskowe       | 1.3 G      | Patrz nr UN 0039             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0300  | Amunicja zapalająca z    | 1.4 G      | Patrz nr UN 0009             | 
|    | ładunkiem rozrywającym,   |         |                      | 
|    | miotającym lub napędzającym |         |                      | 
|    | lub bez niego        |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0301  | Amunicja łzawiąca z     | 1.4 G      | Patrz nr UN 0018             | 
|    | ładunkiem rozrywającym i  |         |                      | 
|    | miotającym lub napędzającym |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0303  | Amunicja dymna z ładunkiem | 1.4 G      | Patrz nr UN 0015             | 
|    | rozrywającym, miotającym  |         |                      | 
|    | lub napędzającym lub bez  |         |                      | 
|    | niego            |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0306  | Smugacze do amunicji    | 1.4 G      | Patrz nr UN 0212             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0312  | Naboje sygnałowe      | 1.4 G      | Naboje sygnałowe             | 
|    |               |         | Wyroby przeznaczone do wystrzeliwania   | 
|    |               |         | kolorowych sygnałów świetlnych lub innych | 
|    |               |         | sygnałów z pistoletów sygnałowych itp.  | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0313  | Sygnały dymne        | 1.2 G      | Patrz nr UN 0195             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0318  | Granaty ćwiczebne, ręczne  | 1.3 G      | Granaty ręczne lub karabinowe       | 
|    | lub karabinowe       |         | Wyroby przeznaczone do miotania ręcznego | 
|    |               |         | lub za pomocą wyrzutnika karabinowego.  | 
|    |               |         | Definicja ta obejmuje granaty ćwiczebne, | 
|    |               |         | ręczne lub karabinowe.          | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0319  | Zapłonniki rurkowe     | 1.3 G      | Zapłonniki rurkowe            | 
|    |               |         | Wyroby składające się ze spłonki     | 
|    |               |         | zapalającej i ładunku wspomagającego z  | 
|    |               |         | materiału wybuchowego deflagrującego,   | 
|    |               |         | takiego jak proch czarny, stosowane do  | 
|    |               |         | zapalania ładunku napędzającego w     | 
|    |               |         | gilzach, np. do dział.          | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0320  | Zapłonniki rurkowe     | 1.4 G      | Patrz nr UN 0319             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0333  | Ognie sztuczne       | 1.1 G      | Ognie sztuczne              | 
|    |               |         | Wyroby pirotechniczne przeznaczone do   | 
|    |               |         | celów rozrywkowych.            | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0334  | Ognie sztuczne       | 1.2 G      | Patrz nr UN 0333             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0335  | Ognie sztuczne       | 1.3 G      | Patrz nr UN 0333             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0336  | Ognie sztuczne       | 1.4 G      | Patrz nr UN 0333             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0362  | Amunicja ćwiczebna     | 1.4 G      | Amunicja ćwiczebna            | 
|    |               |         | Amunicja bez głównego ładunku       | 
|    |               |         | wybuchającego, zawierająca ładunek    | 
|    |               |         | rozrywający lub ładunek miotający. Zwykle | 
|    |               |         | zawiera również zapalnik i ładunek    | 
|    |               |         | napędzający.               | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0363  | Amunicja doświadczalna   | 1.4 G      | Amunicja doświadczalna          | 
|    |               |         | Amunicja zawierająca materiały      | 
|    |               |         | pirotechniczne stosowana do sprawdzania  | 
|    |               |         | efektywności i siły rażenia nowej     | 
|    |               |         | amunicji lub nowych składników lub    | 
|    |               |         | zespołów broni.              | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0372  | Granaty ćwiczebne, ręczne  | 1.2 G      | Patrz nr UN 0318             | 
|    | lub karabinowe       |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0373  | Urządzenia sygnalizacyjne  | 1.4 S      | Patrz nr UN 0191             | 
|    | ręczne           |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0403  | Flary powietrzne      | 1.4 G      | Patrz nr UN 0092             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0418  | Flary naziemne       | 1.2 G      | Patrz nr UN 0092             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0419  | Flary naziemne       | 1.1 G      | Patrz nr UN 0092             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0420  | Flary powietrzne      | 1.1 G      | Patrz nr UN 0092             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0421  | Flary powietrzne      | 1.2 G      | Patrz nr UN 0092             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0424  | Pociski obojętne ze     | 1.3 G      | Pociski                  | 
|    | smugaczem          |         | Wyroby, takie jak pocisk lub nabój    | 
|    |               |         | wystrzeliwane z działa lub innej broni  | 
|    |               |         | artyleryjskiej, karabinu lub innej broni | 
|    |               |         | małokalibrowej. Mogą być obojętne ze   | 
|    |               |         | smugaczem lub bez niego lub mogą zawierać | 
|    |               |         | ładunek rozrywający, ładunek miotający  | 
|    |               |         | lub ładunek wybuchający. Definicja ta   | 
|    |               |         | obejmuje: pociski obojętne ze smugaczem, | 
|    |               |         | pociski z ładunkiem rozrywającym lub   | 
|    |               |         | ładunkiem miotającym, pociski z ładunkiem | 
|    |               |         | wybuchającym.               | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0425  | Pociski obojętne ze     | 1.4 G      | Patrz nr UN 0424             | 
|    | smugaczem          |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0428  | Przedmioty pirotechniczne  | 1.1 G      | Wyroby pirotechniczne do celów      | 
|    | do celów technicznych    |         | technicznych               | 
|    |               |         | Wyroby zawierające materiały       | 
|    |               |         | pirotechniczne, przeznaczone do celów   | 
|    |               |         | technicznych, takich jak wytwarzanie   | 
|    |               |         | ciepła, wytwarzanie gazu, efekty     | 
|    |               |         | teatralne itp. Definicja ta nie obejmuje | 
|    |               |         | następujących wyrobów: wszystkie rodzaje | 
|    |               |         | amunicji, naboje sygnałowe, naboje    | 
|    |               |         | trałowe z materiałem wybuchowym, ognie  | 
|    |               |         | sztuczne, flary naziemne, flary      | 
|    |               |         | powietrzne, urządzenia rozłączające z   | 
|    |               |         | materiałem wybuchowym, nity wybuchowe,  | 
|    |               |         | urządzenia sygnalizacyjne ręczne, sygnały | 
|    |               |         | alarmowe okrętowe, petardy kolejowe,   | 
|    |               |         | sygnały dymne. Są one wymienione     | 
|    |               |         | oddzielnie.                | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0429  | Przedmioty pirotechniczne  | 1.2 G      | Patrz nr UN 0428             | 
|    | do celów technicznych    |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0430  | Przedmioty pirotechniczne  | 1.3 G      | Patrz nr UN 0428             | 
|    | do celów technicznych    |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0431  | Przedmioty pirotechniczne  | 1.4 G      | Patrz nr UN 0428             | 
|    | do celów technicznych    |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0434  | Pociski z ładunkiem     | 1.2 G      | Pociski                  | 
|    | rozrywającym lub miotającym |         | Wyroby, takie jak pocisk lub nabój    | 
|    |               |         | wystrzeliwane z działa lub innej broni  | 
|    |               |         | artyleryjskiej, karabinu lub innej broni | 
|    |               |         | małokalibrowej. Mogą być obojętne ze   | 
|    |               |         | smugaczem lub bez niego lub mogą zawierać | 
|    |               |         | ładunek rozrywający, ładunek miotający  | 
|    |               |         | lub ładunek wybuchający. Definicja ta   | 
|    |               |         | obejmuje: pociski obojętne ze smugaczem, | 
|    |               |         | pociski z ładunkiem rozrywającym lub   | 
|    |               |         | ładunkiem miotającym, pociski z ładunkiem | 
|    |               |         | wybuchającym.               | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0435  | Pociski z ładunkiem     | 1.4 G      | Patrz nr UN 0434             | 
|    | rozrywającym lub miotającym |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0452  | Granaty ćwiczebne, ręczne  | 1.4 G      | Patrz nr UN 0372             | 
|    | lub karabinowe       |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0487  | Sygnały dymne        | 1.3 G      | Patrz nr UN 0194             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0488  | Amunicja ćwiczebna     | 1.3 G      | Amunicja ćwiczebna            | 
|    |               |         | Amunicja bez głównego ładunku       | 
|    |               |         | wybuchającego, zawierająca ładunek    | 
|    |               |         | rozrywający lub ładunek miotający. Zwykle | 
|    |               |         | zawiera również zapalnik i ładunek    | 
|    |               |         | napędzający. Definicja ta nie obejmuje  | 
|    |               |         | granatów ćwiczebnych. Są one wymienione  | 
|    |               |         | oddzielnie.                | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0492  | Petardy kolejowe      | 1.3 G      | Patrz nr UN 0194             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0493  | Petardy kolejowe      | 1.4 G      | Patrz nr UN 0194             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0503  | Pirotechniczne       | 1.4 G      |                      | 
|    | nadmuchiwacze poduszek   |         |                      | 
|    | powietrznych lub      |         |                      | 
|    | pirotechniczne moduły    |         |                      | 
|    | poduszek powietrznych lub  |         |                      | 
|    | pirotechniczne napinacze  |         |                      | 
|    | pasów bezpieczeństwa    |         |                      | 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------.

.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Nr UN  | Nazwa i opis        | Kod       | Glosariusz (jedynie dla informacji)   | 
|     |              | klasyfikacyjny  |                     | 
|---------.----------------------------.------------------.------------------------------------------| 
| 1    | 2             | 3        | 4                    | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Grupa                                               | 
| zgodności                                             | 
|  S                                                | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0110  | Granaty ćwiczebne, ręczne | 1.4 S      | Patrz nr UN 0318             | 
|     | lub karabinowe       |         |                     | 
|---------.----------------------------.------------------.------------------------------------------| 
| 0193  | Petardy kolejowe      | 1.4 S      | Patrz nr UN 0194             | 
|---------.----------------------------.------------------.------------------------------------------| 
| 0337  | Ognie sztuczne       | 1.4 S      | Patrz nr UN 0334             | 
|---------.----------------------------.------------------.------------------------------------------| 
| 0345  | Pociski obojętne ze    | 1.4 S      | Pociski                 | 
|     | smugaczem         |         | Wyroby, takie jak pocisk lub nabój    | 
|     |              |         | wystrzeliwane z działa lub innej broni  | 
|     |              |         | artyleryjskiej, karabinu lub innej broni | 
|     |              |         | małokalibrowej. Mogą być obojętne ze   | 
|     |              |         | smugaczem lub bez niego lub mogą     | 
|     |              |         | zawierać ładunek rozrywający, ładunek  | 
|     |              |         | miotający lub ładunek wybuchający.    | 
|---------.----------------------------.------------------.------------------------------------------| 
| 0376  | Zapłonniki rurkowe     | 1.4 S      | Patrz nr UN 0319             | 
|---------.----------------------------.------------------.------------------------------------------| 
| 0404  | Flary powietrzne      | 1.4 S      | Patrz nr UN 0092             | 
|---------.----------------------------.------------------.------------------------------------------| 
| 0405  | Naboje sygnałowe      | 1.4 S      | Naboje sygnałowe             | 
|     |              |         | Wyroby przeznaczone do wystrzeliwania  | 
|     |              |         | kolorowych sygnałów świetlnych lub    | 
|     |              |         | innych sygnałów z pistoletów itp.    | 
|---------.----------------------------.------------------.------------------------------------------| 
| 0432  | Przedmioty pirotechniczne | 1.4 S      |                     | 
|     | do celów technicznych   |         |                     | 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 2
 
 
NUMERY ROZPOZNAWCZE UN I NAZWY WYROBÓW, KTÓRE DLA POTRZEB OBROTU I ICH KONTROLI IDENTYFIKUJE SIĘ JAKO WYROBY PIROTECHNICZNE LUB MATERIAŁY WYBUCHOWE
 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Nr UN | Nazwa i opis        | Kod       | Glosariusz (jedynie dla informacji)    | 
|    |               | klasyfikacyjny |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 1   | 2              | 3        | 4                     | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Grupa                                               | 
| zgodności                                             | 
|  G                                                | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0121  | Zapłonniki         | 1.1 G      | Zapłonniki                | 
|    |               |         | Wyroby zawierające jeden lub kilka    | 
|    |               |         | materiałów wybuchowych stosowane do    | 
|    |               |         | inicjowania deflagracji w łańcuchu    | 
|    |               |         | wybuchowym. Mogą być aktywowane      | 
|    |               |         | chemicznie, elektrycznie lub mechanicznie.| 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0314  | Zapłonniki         | 1.2 G      | Patrz nr UN 0121             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0315  | Zapłonniki         | 1.3 G      | Patrz nr UN 0121             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0316  | Spłonki, zapalające     | 1.3 G      |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0317  | Spłonki, zapalające     | 1.4 G      |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0325  | Zapłonniki         | 1.4 G      | Patrz nr UN 0121             | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0353  | Wyroby wybuchowe ino    | 1.4 G      |                      | 
|    | (inaczej nieokreślone)   |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0454  | Zapłonniki         | 1.4 S      | Patrz nr UN 0121             | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Grupa                                               | 
| zgodności                                             | 
|  S                                                | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0131  | Zapalacze lontowe      | 1.4 S      | Zapalacze lontowe             | 
|    |               |         | Wyroby o różnej konstrukcji działające  | 
|    |               |         | wskutek tarcia, uderzenia lub impulsu   | 
|    |               |         | elektrycznego, stosowane do zapalania   | 
|    |               |         | lontu bezpiecznego.            | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0349  | Wyroby wybuchowe ino    | 1.4 S      |                      | 
|    | (inaczej nieokreślone)   |         |                      | 
|--------.-----------------------------.-----------------.-------------------------------------------| 
| 0368  | Spłonki, zapalające     | 1.4 S      |                      | 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------.