Dz.U.2005.189.1583

EUROPEJSKA KONWENCJA

o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne,


sporządzona w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r.


(Dz. U. z dnia 30 września 2005 r.)
 

 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 28 czerwca 1978 r. w Strasburgu została sporządzona Europejska Konwencja o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, w następującym brzmieniu:

Przekład

EUROPEJSKA KONWENCJA

o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne

Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszej konwencji,

- zważywszy że celem Rady Europy jest osiąganie większej jedności jej członków,

- zważywszy na zagrożenie, jakie stanowi coraz częstsze używanie broni palnej przy popełnianiu przestępstw,

- świadome faktu, że broń palną używaną do takich celów uzyskuje się często za granicą,

- pragnąc wprowadzenia w skali międzynarodowej efektywnych metod kontrolowania przewozu broni przez granice,

- świadome potrzeby unikania środków, które mogłyby tamować legalny obrót międzynarodowy albo powodować, że kontrola graniczna byłaby praktycznie niemożliwa lub nadmiernie uciążliwa, tak że byłoby to sprzeczne z nowoczesnymi celami, jakimi jest wolność przepływu towarów i osób,

uzgodniły, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Definicje terminów i postanowienia ogólne

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszej konwencji:
a) termin "broń palna" ma znaczenie przypisane mu w treści załącznika I do niniejszej konwencji;
b) termin "osoba" oznacza także osobę prawną prowadzącą działalność na terytorium Umawiającej się Strony;
c) termin "przedsiębiorca" oznacza osobę prowadzącą handel lub działalność polegającą w całości lub w części na wytwarzaniu, sprzedawaniu, kupowaniu, wymienianiu lub wynajmowaniu broni palnej;
d) termin "rezydent" oznacza osobę korzystającą ze zwykłego pobytu na terytorium Umawiającej się Strony w rozumieniu zasady nr 9 aneksu do uchwały (72) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy.

Artykuł 2

Umawiające się Strony zobowiązują się do udzielania sobie wzajemnie pomocy, poprzez właściwe organy administracji, w zwalczaniu nielegalnego handlu bronią palną oraz w wykrywaniu i ustalaniu miejsc, w których znajduje się broń przewożona z terytorium jednego państwa na terytorium innego państwa.

Artykuł 3

Każda Umawiająca się Strona może dowolnie ustanawiać ustawy i akty normatywne niższego rzędu dotyczące broni palnej pod warunkiem, że przepisy takich ustaw i aktów nie są niezgodne z postanowieniami niniejszej konwencji.

Artykuł 4

Konwencji nie stosuje się do transakcji związanych z bronią palną, których wszystkimi stronami są państwa albo podmioty działające w imieniu państw.

ROZDZIAŁ II

Powiadamianie o transakcjach

Artykuł 5

1. W razie sprzedawania, przekazywania lub zbywania w inny sposób broni palnej znajdującej się na terytorium Umawiającej się Strony na rzecz osoby będącej rezydentem na terytorium innej Umawiającej się Strony pierwsza z tych Stron powiadamia drugą w sposób określony w artykułach 8 i 9.
2. W związku ze stosowaniem postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, każda Umawiająca się Strona podejmuje działania niezbędne do zapewnienia, by każda osoba, która sprzedaje, przekazuje lub w inny sposób zbywa broń palną znajdującą się na jej terytorium, zgłaszała szczegółowe informacje o takiej transakcji właściwym organom tej Strony.

Artykuł 6

Jeśli broń palna znajdująca się na terytorium Umawiającej się Strony jest przekazywana stale oraz bez zmiany posiadania tej broni na terytorium innej Umawiającej się Strony, pierwsza Strona powiadamia o tym drugą w sposób określony w artykułach 8 i 9.

Artykuł 7

Powiadomienia, o których mowa w artykułach 5 i 6, wystosowuje się także do Umawiających się Stron, przez których terytoria broń palna jest przewożona tranzytem, jeśli Państwo, z którego terytorium broń jest wysyłana, uważa to za wskazane.

Artykuł 8

1. Powiadomienia, o których mowa w artykułach 5, 6 i 7, wystosowuje się możliwie najszybciej. Umawiające się Strony dokładają największych starań w celu zapewnienia, by powiadomienie poprzedzało transakcję lub przekazanie, którego dotyczy, przy czym, jeśli tak nie jest, powiadomienie wystosowuje się później możliwie najszybciej.
2. W treści powiadomień, o których mowa w artykułach 5, 6 i 7, wskazuje się w szczególności:
a) tożsamość, numer paszportu lub dowodu tożsamości oraz adres osoby, której broń jest sprzedawana, do której jest przekazywana lub na rzecz której zostaje w inny sposób zbyta, albo osoby przekazującej stale broń na terytorium innej Umawiającej się Strony bez zmiany posiadania;
b) rodzaj, markę i cechy broni palnej, a także jej numer lub inne oznaczenie.

Artykuł 9

1. Powiadomienia, o których mowa w artykułach 5, 6 i 7, wystosowuje się pomiędzy takimi organami krajowymi, jakie wyznaczą Umawiające się Strony.
2. Jeśli jest to stosowne, powiadomienia można przesyłać poprzez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej (Interpol).
3. Każde Państwo, w momencie składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, w drodze oświadczenia kierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, wskazuje organ, do którego należy kierować powiadomienia. Państwo informuje niezwłocznie Sekretarza Generalnego Rady Europy o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.

ROZDZIAŁ III

Podwójne zezwolenie

Artykuł 10

1. Każda Umawiająca się Strona podejmuje stosowne środki w celu zapewnienia, by żadna broń palna znajdująca się na jej terytorium nie została sprzedana, przekazana lub w inny sposób zbyta na rzecz osoby niebędącej rezydentem tego państwa, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od właściwych organów tej Umawiającej się Strony.
2. Takiego zezwolenia nie udziela się, jeśli właściwe organy nie upewnią się najpierw, że dana osoba otrzymała zezwolenie na dokonanie przedmiotowej transakcji od właściwych organów Umawiającej się Strony, w której jest ona rezydentem.
3. Jeśli osoba ta przejmuje posiadanie broni palnej na terytorium Umawiającej się Strony, na którym transakcja zostaje zawarta, zezwolenie, o którym mowa w ustępie 1, może zostać udzielone tylko na takich warunkach, na jakich zezwolenie zostałoby udzielone w wypadku transakcji z udziałem rezydentów danej Umawiającej się Strony. Jeśli broń palna zostaje niezwłocznie wywieziona z kraju, organy, o których mowa w ustępie 1, mają obowiązek tylko upewnienia się, że organy Umawiającej się Strony, w której dana osoba jest rezydentem, zezwoliły na dokonanie tej konkretnej transakcji lub, ogólnie, za zawieranie takich transakcji.
4. Zezwolenia, o których mowa w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu, mogą być zastąpione międzynarodową licencją.

Artykuł 11

Każde Państwo, w momencie składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, wskazuje, które z jego organów są właściwe do wydawania zezwoleń, o których mowa w artykule 10 ustęp 2. Państwo informuje niezwłocznie Sekretarza Generalnego Rady Europy o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

Artykuł 12

1. Konwencja niniejsza jest otwarta do podpisu przez państwa członkowskie Rady Europy. Podlega ona ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia składa się u Sekretarza Generalnego Rady Europy.
2. Konwencja niniejsza wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia trzeciego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.
3. W odniesieniu do Państwa-Sygnatariusza ratyfikującego, przyjmującego lub zatwierdzającego ją później konwencja wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia przez to państwo dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.

Artykuł 13

1. Po wejściu konwencji w życie Komitet Ministrów Rady Europy może zaprosić dowolne państwo niebędące państwem członkowskim do przystąpienia do konwencji. Decyzję co do takiego zaproszenia podejmuje się zgodnie z artykułem 20 litera d Statutu Rady Europy oraz wymaga ona jednomyślnej zgody państw członkowskich Rady Europy będących Umawiającymi się Stronami niniejszej konwencji.
2. Przystąpienie zostaje dokonane poprzez złożenie u Sekretarza Generalnego Rady Europy dokumentu przystąpienia, ze skutkiem od chwili upłynięcia trzech miesięcy od złożenia dokumentu.

Artykuł 14

1. Każde Państwo może, w momencie podpisania albo złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, określić terytorium lub terytoria, do których konwencja ma zastosowanie.
2. Każde Państwo może, w momencie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia albo w każdym czasie późniejszym, w drodze oświadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, rozszerzyć zastosowanie niniejszej konwencji na inne terytorium lub terytoria wskazane w treści takiego oświadczenia, za którego stosunki międzynarodowe państwo to ponosi odpowiedzialność lub w którego imieniu może zaciągać zobowiązania.
3. Oświadczenie wydane zgodnie z poprzednim ustępem może zostać, w odniesieniu do dowolnego terytorium wskazanego w treści tego oświadczenia, wycofane w drodze powiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy. Takie wycofanie oświadczenia staje się skuteczne po upływie sześciu miesięcy od otrzymania powiadomienia przez Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Artykuł 15

1. Każde Państwo może, w momencie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, oświadczyć, że korzysta z możliwości złożenia jednego lub większej liczby zastrzeżeń przewidzianych w załączniku II do niniejszej konwencji.
2. Każda Umawiająca się Strona może w całości lub w części wycofać zastrzeżenie złożone zgodnie z poprzednim ustępem w drodze oświadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, przy czym oświadczenie to staje się skuteczne z dniem jego otrzymania przez Sekretarza.
3. Umawiająca się Strona niniejszej konwencji, która złożyła zastrzeżenie zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, nie może żądać od żadnej innej Strony stosowania postanowienia konwencji, którego dotyczyło to zastrzeżenie; może jednak, jeśli jej zastrzeżenie jest częściowe lub warunkowe, żądać stosowania tego postanowienia w zakresie, w jakim sama się nim związała.

Artykuł 16

1. Umawiające się Strony nie mogą zawierać ze sobą umów dwustronnych lub wielostronnych, które dotyczyłyby kwestii uregulowanych w niniejszej konwencji, z wyjątkiem umów mających na celu uzupełnienie postanowień konwencji albo ułatwienie realizacji zasad w niej wyrażonych.
2. Gdyby jednak dwie lub większa liczba Umawiających się Stron regulowała lub miała już uregulowane swe stosunki w zakresie, w którym ma zastosowanie konwencja, w formie jednolitego ustawodawstwa lub szczególnego własnego systemu nakładającego większe obowiązki, mogą one ustanawiać w taki sposób te stosunki niezależnie od postanowień niniejszej konwencji.
3. Umawiające się Strony, które zaprzestają, zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, stosować warunki niniejszej konwencji do ich wzajemnych stosunków w tym zakresie, powiadamiają o tym Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Artykuł 17

1. Europejski Komitet Problematyki Przestępczości Rady Europy jest bieżąco informowany o stosowaniu konwencji i robi wszystko, co jest niezbędne do ułatwienia ugodowego załatwienia wszelkich trudności, jakie mogą wyniknąć w związku z jej wykonywaniem.
2. Europejski Komitet Problematyki Przestępczości może, w świetle przyszłych osiągnięć technicznych, społecznych i ekonomicznych, formułować i przedstawiać Komitetowi Ministrów Rady Europy propozycje zmian lub uzupełnień postanowień niniejszej konwencji, w szczególności propozycje zmian w załączniku I.

Artykuł 18

1. W razie wojny lub innych wyjątkowych okoliczności, jakakolwiek Umawiająca się Strona może wprowadzać rozwiązania stanowiące czasowe odejście od postanowień niniejszej konwencji i mające natychmiastowy skutek. Poinformuje ona niezwłocznie Sekretarza Generalnego Rady Europy o każdym takim odejściu oraz o przywróceniu stosowania postanowień konwencji.
2. Jakakolwiek Umawiająca się Strona może wypowiedzieć niniejszą konwencję w drodze powiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy. Takie wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez Sekretarza Generalnego takiego powiadomienia.

Artykuł 19

Sekretarz Generalny Rady Europy powiadamia Państwa członkowskie Rady oraz jakiekolwiek Państwo, które przystąpiło do niniejszej konwencji, o:
a) każdym podpisaniu;
b) każdym złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;
c) każdej dacie wejścia niniejszej konwencji w życie zgodnie z artykułami 12 i 13;
d) każdym oświadczeniu lub powiadomieniu otrzymanym zgodnie z artykułem 9 ustęp 3;
e) każdym oświadczeniu lub powiadomieniu otrzymanym zgodnie z artykułem 11;
f) każdym oświadczeniu lub powiadomieniu otrzymanym zgodnie z artykułem 14;
g) każdym zastrzeżeniu złożonym zgodnie z artykułem 15 ustęp 1;
h) każdym wycofaniu zastrzeżenia zgodnie z artykułem 15 ustęp 2;
i) każdym powiadomieniu otrzymanym zgodnie z artykułem 16 ustęp 3 i dotyczącym jednolitego ustawodawstwa lub specjalnego systemu;
j) każdym powiadomieniu otrzymanym zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 i o dacie odejścia od stosowania postanowień konwencji lub przywrócenia ich stosowania, w zależności od tego, które z nich ma miejsce;
k) każdym powiadomieniu otrzymanym zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 i o dacie wejścia w życie wypowiedzenia.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, prawidłowo upoważnieni, podpisali niniejszą konwencję.

SPORZĄDZONO w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r., w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo obowiązujące, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelnione kopie każdemu z Państw-Sygnatariuszy i państw przystępujących.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I

A. W rozumieniu niniejszej konwencji termin "broń palna" oznacza:
1. Każdy przedmiot: i) wykonany lub przerobiony tak, że stanowi broń, z którego można oddać strzał, wystrzelić nabój lub inny pocisk albo oszałamiający gaz, płyn lub inną substancję, za pomocą materiału wybuchowego, gazu lub sprężonego powietrza, albo korzystając z dowolnego innego środka napędowego, oraz ii) odpowiadający jednemu z zamieszczonych poniżej opisów, przy czym rozumie się, że w literze od a do f włącznie i w literze i chodzi wyłącznie o przedmioty, w których stosuje się materiał wybuchowy:
a) broń automatyczną;
b) broń krótką z mechanizmem półautomatycznym lub powtarzalnym lub umożliwiającą oddawanie pojedynczych strzałów;
c) broń długą z mechanizmem półautomatycznym lub powtarzalnym mającą co najmniej jedną gwintowaną lufę;
d) broń długą umożliwiającą oddawanie pojedynczych strzałów mającą co najmniej jedną gwintowaną lufę;
e) broń długą z mechanizmem półautomatycznym lub powtarzalnym posiadającą tylko gładką lufę lub lufy;
f) przenośną wyrzutnię rakiet;
g) jakąkolwiek broń lub podobne narzędzie przeznaczone do powodowania zagrożenia życia lub zdrowia osób, poprzez wyrzucanie substancji oszałamiających, toksycznych lub żrących;
h) miotacz płomieni przeznaczony do ataku lub do obrony;
i) jednostrzałową broń długą posiadającą tylko gładką lufę lub lufy;
j) broń długą z mechanizmem napędu gazowego;
k) broń krótką z mechanizmem napędu gazowego;
l) broń długą z mechanizmem napędu sprężonym powietrzem;
m) broń krótką z mechanizmem napędu sprężonym powietrzem;
n) broń wyrzucającą pociski tylko za pomocą sprężyny.
Z tym jednak, że wykaz zawarty w niniejszym ustępie 1 nie obejmuje przedmiotów, które obejmowałby w braku niniejszego postanowienia:
i. trwale niezdatnych do użytku;
ii. z uwagi na małą siłę rażenia niepodlegających kontroli w państwie, z którego są przekazywane;
iii. przeznaczonych do celów alarmowych, sygnalizacyjnych, ratowania życia, uboju zwierząt, polowania harpunem albo do celów przemysłowych lub technicznych, pod warunkiem że takie przedmioty są używane wyłącznie zgodnie ze swym przeznaczeniem;
iv. z uwagi na to, że są antykami, niepodlegającymi kontroli w państwie, z którego są przekazywane.
2. Mechanizm odpalania, komorę, cylinder lub lufę jakiegokolwiek przedmiotu wymienionego w ustępie 1.
3. Amunicję przeznaczoną do wystrzeliwania z przedmiotu wymienionego w ustępie 1 litera a do f włącznie, i, j, k lub n oraz każdą substancję lub materię przeznaczoną do wystrzeliwania z narzędzia wymienionego w ustępie 1 litera g.
4. Celownik teleskopowy z promieniem światła lub celownik teleskopowy z urządzeniem wzmacniającym elektronicznie światło lub urządzenie działające na podczerwień, pod warunkiem przeznaczenia go do mocowania na jakimkolwiek przedmiocie wymienionym w ustępie 1.
5. Tłumik przeznaczony do mocowania na jakimkolwiek przedmiocie wymienionym w ustępie 1.
6. Granat, bombę lub inny pocisk zawierający urządzenie wybuchowe lub zapalające.

B. W rozumieniu niniejszego załącznika:
a) termin "automatyczna" oznacza broń, z której można oddawać strzały seriami, trzymając naciśnięty spust;
b) termin "półautomatyczna" oznacza broń wyrzucającą pociski przy każdym naciśnięciu samego tylko spustu;
c) termin "mechanizm powtarzalny" oznacza broń, której mechanizm trzeba obsługiwać przed każdym strzałem, poza naciśnięciem spustu;
d) termin "jednostrzałowa" oznacza broń, której lufę lub lufy trzeba ładować przed każdym strzałem;
e) termin "krótka" oznacza broń o lufie o długości do 30 centymetrów albo której całkowita długość nie przekracza 60 centymetrów;
f) termin "długa" oznacza broń o lufie o długości powyżej 30 centymetrów albo której całkowita długość przekracza 60 centymetrów.

ZAŁĄCZNIK II

Każde Państwo może oświadczyć, że zastrzega sobie prawo:
a) do niestosowania rozdziału II niniejszej konwencji do jednego lub większej liczby przedmiotów wymienionych w ustępie 1 litera i do n włącznie lub w ustępach 2, 3, 4, 5 lub 6 załącznika I do niniejszej konwencji;
b) do niestosowania rozdziału III niniejszej konwencji;
c) do niestosowania rozdziału III niniejszej konwencji w odniesieniu do jakichkolwiek przedmiotów wymienionych w ustępie 1 litera i do n włącznie lub w ustępach 2, 3, 4, 5 lub 6 załącznika I do niniejszej konwencji;
d) do niestosowania rozdziału III niniejszej konwencji w odniesieniu do transakcji zawieranych przez przedsiębiorców będących rezydentami dwóch Umawiających się Stron.

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona z zastrzeżeniami, złożonymi na podstawie artykułu 15 ustęp 3 powyższej konwencji do rozdziału II oraz III,
- będzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 11 marca 2005 r.

 

 

Dz.U.05.189.1584

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 11 lipca 2005 r.

w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r.

(Dz. U. z dnia 30 września 2005 r.)

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2004 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 112), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 11 marca 2005 r. wyżej wymienioną konwencję. Dnia 2 czerwca 2005 r. złożono Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dokument ratyfikacyjny.

Zgodnie z artykułem 12 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie dnia 1 lipca 1982 r.
Zgodnie z artykułem 12 ustęp 3 konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 października 2005 r.
Przy podpisaniu konwencji złożono następujące deklaracje i zastrzeżenie:

Deklaracja interpretacyjna

"Odnośnie do Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne należy uściślić, iż nie ma potrzeby notyfikowania transakcji, w których organy oficjalnie nabywają bezpośrednio broń palną od przedsiębiorstw zagranicznych lub w których nabycia broni palnej przez przedsiębiorstwa dokonuje się w ramach układów o współpracy między państwami lub między organami oficjalnymi, jeśli okazywane jest zaświadczenie władz kraju przeznaczenia, iż zostały o tym poinformowane.
Rzeczpospolita Polska oświadcza, że będzie stosować postanowienia konwencji tylko do osób przebywających na zasadach zwykłego pobytu w rozumieniu zasady nr 9 aneksu do Uchwały (72) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy i o ile Państwo-Strona konwencji, na terytorium której dana osoba przebywa, uznaje jej pobyt za zwykły.
Rzeczpospolita Polska oświadcza także, że będzie stosować postanowienia konwencji w stosunku do broni palnej o małej sile rażenia oraz do przedmiotów trwale niezdatnych do użytku, jeżeli są faktycznie bronią lub częściami broni."

Deklaracja

"Zgodnie z artykułem 9 ustęp 3 konwencji Rzeczpospolita Polska oświadcza, że organem, do którego powinny być kierowane notyfikacje przewidziane w tymże artykule, jest:
Komendant Główny Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
Tel.:(00 48 22) 601 48 79
(00 48 22) 601 31 45
(00 48 22) 845 21 90
Fax: (00 48 22) 601 29 21
e-mail: rzecznik@kgp.gov.pl"

Zastrzeżenie

"Zgodnie z artykułem 15 konwencji Rzeczpospolita Polska zastrzega sobie prawo:
- niestosowania rozdziału II konwencji w zakresie dotyczącym przedmiotów wymienionych w literach od "j" do "n" (włącznie) w ustępie 1 części A załącznika I do konwencji;
- niestosowania rozdziału II konwencji w zakresie dotyczącym przedmiotów wymienionych w ustępach 2 i 4 części A załącznika I do konwencji, jeśli są to części do któregokolwiek z przedmiotów wymienionych w literach od "j" do "n" (włącznie) w ustępie 1 części A załącznika I do konwencji lub jeśli są przeznaczone do zamontowania w takich przedmiotach;
- niestosowania rozdziału III konwencji."
Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:
1. Następujące państwa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach:
Republika Azerbejdżanu 29 czerwca 2000 r.
Republika Cypryjska 1 lipca 1982 r.
Republika Czeska 1 maja 2002 r.
Królestwo Danii 1 grudnia 1989 r.
Republika Islandii 1 października 1984 r.
Wielkie Księstwo Luksemburga 1 października 1982 r.
Republika Mołdowy 1 lipca 2003 r.
Republika Federalna Niemiec 1 czerwca 1986 r.
Królestwo Niderlandów 1 lipca 1982 r.
Republika Portugalska 1 lutego 1987 r.
Rumunia 1 kwietnia 1999 r.
Republika Słowenii 1 września 2000 r.
Królestwo Szwecji 1 lipca 1982 r.
Republika Włoska 1 grudnia 1989 r.
2. W momencie podpisania konwencji oraz przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, przystąpienia lub w terminach późniejszych podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia:

Republika Azerbejdżanu

Deklaracja

"Republika Azerbejdżanu wyznacza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako organ właściwy, zgodnie z artykułami 9 i 11 konwencji."

Republika Cypryjska

Zastrzeżenia


"Rząd Republiki Cypryjskiej deklaruje chęć korzystania, zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 konwencji oraz z załącznikiem II do niej, z następujących zastrzeżeń:
a) niestosowania rozdziału II konwencji w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w ustępie 1 litera "i" do "n" włącznie oraz w ustępach 3, 4 i 6 załącznika I do konwencji;
b) niestosowania rozdziału II konwencji w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w ustępach 2 i 5 załącznika I, o ile zawierają one części lub są przeznaczone do wmontowywania do przedmiotów wymienionych w ustępie 1 litera "i" do "n" włącznie załącznika I do konwencji;
c) niestosowania rozdziału III konwencji."

Deklaracja

"Zgodnie z artykułem 9 konwencji, Republika Cypryjska oświadcza, że organem właściwym jest:
Komendant Departamentu C
Kwatera Główna Policji
1478, Nikozja
Cypr
Tel.: 22808018-19
Fax: 22808600
e-mail: policecid@cytanet.com.cy"

Republika Czeska

Deklaracja

"Stosownie do artykułu 9 ustęp 3 i artykułu 11 konwencji, Republika Czeska wyznacza jako organ, do którego należy kierować powiadomienia zgodnie z artykułem 9, oraz jako organ właściwy do wydawania zezwoleń, o których mowa w artykule 10 ustęp 2 konwencji:
Polocjní prezidium Ceské republiky
reditelstvi služby správních cinosti policie
Strojnická 27, schr. 62/RSSCP
170 89 Praga 7
Republika Czeska
Tel.: +4202 6143 4435
Fax: +4202 6143 4107
e-mail: rsscp@mvcr.cz"

Zastrzeżenia

"Zgodnie z postanowieniami artykułu 15 ustęp 1 konwencji i zgodnie z literami "a", "c" i "d" załącznika II do konwencji Republika Czeska zastrzega sobie prawo:
1) niestosowania rozdziału II konwencji w odniesieniu do jakichkolwiek przedmiotów wymienionych w ustępie 3 załącznika I do konwencji, włączając w to:
- jakąkolwiek amunicję przeznaczoną specjalnie do stosowania w jakichkolwiek przedmiotach wymienionych w ustępie 1 litera "j", "k" lub "n" załącznika I do konwencji;
- jakiekolwiek substancje lub materiały przeznaczone specjalnie do stosowania w jakichkolwiek narzędziach wymienionych w ustępie 1 litera "g" załącznika I do konwencji;
2) niestosowania rozdziału III konwencji w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w ustępie 3 załącznika I do konwencji, włączając w to:
- jakąkolwiek amunicję przeznaczoną specjalnie do stosowania w jakichkolwiek przedmiotach wymienionych w ustępie 1 litera "j", "k" lub "n" załącznika I do konwencji;
- jakiekolwiek substancje lub materiały przeznaczone specjalnie do stosowania w narzędziach wymienionych w ustępie 1 litera "g" załącznika I do konwencji;
3) niestosowania rozdziału III konwencji w odniesieniu do transakcji zawieranych przez przedsiębiorców będących rezydentami dwóch Umawiających się Stron."

Królestwo Danii

Deklaracje


"Zgodnie z artykułem 14, konwencja nie będzie miała zastosowania do Wysp Owczych i Grenlandii.
Zgodnie z artykułem 15 (załącznik II litery "a" i "c") konwencja nie będzie miała zastosowania do broni palnej, o której mowa w załączniku I punkt A litera "j" do "n".
Zgodnie z artykułem 9 konwencji powiadomienia, o których mowa w artykułach 5, 6 i 7, będą kierowane do Dyrektora Generalnego Policji Królestwa Danii (Rigspolitichefen). Równocześnie, zgodnie z artykułem 11 konwencji, w zakresie, w którym Królestwo Danii jest zainteresowane, Ministerstwo Sprawiedliwości Królestwa Danii (Justitsministeriet) jest właściwym organem do wydawania zezwolenia, o którym mowa w artykule 10 ustęp 2."

Republika Islandii

Deklaracja

"Ministerstwo ma zaszczyt poinformować Sekretarza Generalnego, w odniesieniu do artykułu 9 ustęp 3 konwencji, że powiadomienia w myśl artykułów 5, 6 i 7 będą kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości, Arnarhvali, Rejkiawik, i, w odniesieniu do artykułu 11, że Ministerstwo Sprawiedliwości jest organem właściwym do wydawania zezwoleń, o których mowa w artykule 10 ustęp 2."

Wielkie Księstwo Luksemburga

Zastrzeżenia

"Wielkie Księstwo Luksemburga oświadcza, że zastrzega sobie prawo do:
1) niestosowania rozdziału II konwencji w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w załączniku I do konwencji ustępy 2, 3, 4, 5 i 6;
2) niestosowania rozdziału III konwencji w odniesieniu do jednego lub wielu jakichkolwiek przedmiotów wymienionych w załączniku I do konwencji ustęp 1 litera "i" do "n" włącznie lub ustępy 2, 3, 4, 5 lub 6;
3) niestosowania rozdziału III konwencji w odniesieniu do transakcji zawieranych przez przedsiębiorców będących rezydentami dwóch Umawiających się Stron."

Deklaracja

"Zgodnie z artykułem 9 ustęp 3 i artykułem 11 Ministerstwo Sprawiedliwości zostało wyznaczone jako organ, do którego należy kierować powiadomienia w wykonaniu artykułu 9, i jako organ właściwy do wydawania zezwoleń, o których mowa w artykule 10 ustęp 2 konwencji."

Republika Mołdowy

Deklaracje

"Republika Mołdowy oświadcza, że będzie stosowała postanowienia konwencji wyłącznie w odniesieniu do terytorium znajdującego się pod kontrolą Rządu Republiki Mołdowy dopóki nie zostanie ustanowiona pełna integralność terytorialna Republiki Mołdowy.
Stosownie do artykułów 9 i 11 konwencji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało wyznaczone jako organ właściwy."

Republika Federalna Niemiec

Deklaracje interpretacyjne

"Biorąc pod uwagę, że:
- konwencja, jak jednoznacznie wynika z jej tytułu, ma na celu kontrolę nabywania broni palnej przez osoby fizyczne,
- artykuł 5 ustęp 1 i artykuł 10 ustęp 1 jasno określają, że konwencja odnosi się do sprzedaży i transferu broni palnej osobom, włączając osoby prawne,
- nie ma potrzeby stosowania konwencji w odniesieniu do transakcji handlowych, w których agencje publiczne nabywają broń palną bezpośrednio od firm zagranicznych,
- wydaje się niepotrzebne stosowanie mechanizmów kontrolnych konwencji w odniesieniu do tego rodzaju transakcji handlowych,
Europejska konwencja o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne interpretowana jest jako niemająca zastosowania w odniesieniu do transakcji handlowych, w których urzędy publiczne nabywają broń palną bezpośrednio od firm zagranicznych lub w których nabycie broni palnej przez firmy służy wykonaniu porozumień o współpracy między państwami lub urzędami publicznymi.
Jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie zostanie złożone oświadczenie przeciwne, uznaje się, że Umawiające się Państwa wyraziły na to zgodę.
W odniesieniu do Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, należy określić, że nie ma potrzeby informowania o transakcjach, w których publiczne organy bezpośrednio nabywają broń palną od firm zagranicznych lub w których broń palna nabywana jest przez firmy w ramach porozumień o współpracy między państwami lub publicznymi organami, pod warunkiem, że władze kraju przeznaczenia wydadzą certyfikat poświadczający, że zostały one poinformowane o takim nabyciu."

Deklaracja

"Stosownie do artykułu 9 ustęp 3 konwencji, Bundeskriminalamt (Federalne Biuro do Spraw Przestępstw Kryminalnych) jest niniejszym wyznaczone jako organ, do którego należy kierować powiadomienia stosownie do artykułu 9."

Zastrzeżenia

"Stosownie do artykułu 15 ustęp 1 Europejskiej konwencji z dnia 28 czerwca 1978 r. o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, Republika Federalna Niemiec oświadcza, że zastrzega sobie prawo do:
1) niestosowania rozdziału II konwencji w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w załączniku I do konwencji ustęp 1 litera "i" do "n" włącznie lub ustęp 3;
2) niestosowania rozdziału II konwencji w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w załączniku I do konwencji ustępy 2, 4 i 5, pod warunkiem że stanowią one części jednego z przedmiotów wymienionych w załączniku I do konwencji ustęp 1 litera "i" do "n" włącznie lub są przeznaczone do wmontowania do tych przedmiotów;
3) niestosowania rozdziału III konwencji."

Królestwo Niderlandów

Deklaracje

"W wykonaniu postanowień artykułu 9 ustęp 3 Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, Rząd Królestwa Niderlandów wyznacza niniejszym jako organ, do którego należy kierować powiadomienia, o których mowa w tym artykule, w stosunku do Królestwa Niderlandów: Krajowy Urząd Broni Palnej ("Landelijke Vuurwapencentrale") Centralnej Służby Informacyjnej Policji ("Centrale Recherche Informatiedienst").
"W wykonaniu postanowień artykułu 9 ustęp 3 Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, Rząd Królestwa Niderlandów wyznacza niniejszym jako organ, do którego należy kierować powiadomienia, o których mowa w tym artykule, dla Antyli Niderlandzkich: Prokuratora Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Antyli Niderlandzkich.
Rząd Królestwa Niderlandów przyjmuje wspomnianą konwencję w odniesieniu do terytorium Królestwa w Europie i Antyli Niderlandzkich.
Wyspa Aruba, która nadal stanowi część Antyli Niderlandzkich, uzyska autonomię wewnętrzną jako państwo w ramach Królestwa Niderlandów z dniem 1 stycznia 1986 r. W związku z tym od tego czasu Królestwo nie będzie składało się z dwóch krajów, to jest Królestwa Niderlandów (terytorium Królestwa w Europie) oraz Antyli Niderlandzkich (położonych w Regionie Karaibskim), ale będzie składać się z trzech krajów, to jest wspomnianych dwóch krajów i Aruby. Jako że zmiany wprowadzane w dniu 1 stycznia 1986 r. dotyczą wyłącznie sfery wewnętrznych konstytucyjnych przekształceń w ramach Królestwa Niderlandów oraz jako że Królestwo nadal pozostanie podmiotem prawa międzynarodowego ze wszystkimi zawartymi traktatami, wspomniane zmiany nie będą miały wpływu na prawo międzynarodowe dotyczące traktatów zawartych przez Królestwo, które już mają zastosowanie do Antyli Niderlandzkich, włączając Arubę. Traktaty te pozostaną w mocy w stosunku do Aruby w jej nowej podmiotowości państwowej w ramach Królestwa. W związku z tym, począwszy od dnia 1 stycznia 1986 r., jeżeli chodzi o Królestwo Niderlandów, traktaty te będą miały zastosowanie do Antyli Niderlandzkich (bez Aruby) oraz do Aruby.
W związku z tym traktaty, o których mowa w załączniku, których stroną jest Królestwo Niderlandów i które obowiązują w stosunku do Antyli Niderlandzkich, począwszy od dnia 1 stycznia 1986 r., jeżeli chodzi o Królestwo Niderlandów, będą miały zastosowanie do Antyli Niderlandzkich i Aruby.
Wykaz konwencji, o których mowa w deklaracji: [...]
Europejska konwencja Nr 101 o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne (1978) [...]"

Zastrzeżenie

"Przyjęta konwencja będzie przestrzegana z zastrzeżeniem przewidzianym w artykule 15 ustęp 1 konwencji i w załączniku II litera "a", zgodnie z którym Królestwo nie stosuje rozdziału II konwencji w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w załączniku I do konwencji punkt A ustęp 1 litera "j" do "n" oraz z zastrzeżeniem przewidzianym w artykule 15 ustęp 1 konwencji i w załączniku II do konwencji litera "b", zgodnie z którym Królestwo nie stosuje rozdziału III konwencji.

Republika Portugalska

Zastrzeżenie

"Biorąc pod uwagę artykuł 15 razem z postanowieniami załącznika II, Republika Portugalska nie będzie stosowała rozdziałów II i III konwencji w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w załączniku I ustęp 1 litera "j" do "n" i ustępy 2 i 3."

Deklaracja

"Organem, o którym mowa w artykule 9, do którego powiadomienia powinny być kierowane, jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Praça do Comercio, P-1100 LIZBONA."

Rumunia

Deklaracja

"Rumuńskim organem odpowiedzialnym za wykonywanie konwencji w zakresie wydawania zezwoleń, o których mowa w artykule 10 ustęp 2, i w zakresie przekazywania i przyjmowania powiadomień przewidzianych w konwencji, zgodnie z ustawą nr 17/1996 i z dekretem Rządu nr 679/1997, jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Organu Kontroli Policji (Inspection Générale de la Police)."

Republika Słowenii

Deklaracje

"Zgodnie z artykułem 9 ustęp 3 konwencji, Republika Słowenii oświadcza, że organem, do którego powinny być kierowane powiadomienia, jest:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Beethovnova 3
1000 Lublana
Słowenia
Tel.: +386 61 172 47 59
Fax: +386 61 223 202
e-mail: vinko.policnik@gov.si"
"Zgodnie z artykułem 11, Republika Słowenii określa, że organem właściwym do wydawania zezwoleń, o których mowa w artykule 10 ustęp 2, jest:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Beethovnova 3
1000 Lublana
Słowenia
Tel.: +386 61 172 47 59
Fax: +386 61 223 202
e-mail: vinko.policnik@gov.si"

Królestwo Szwecji

Zastrzeżenia

"Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 konwencji, Królestwo Szwecji składa następujące zastrzeżenia:
1) niestosowania rozdziału II konwencji w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w załączniku I do konwencji ustęp 1 litera "i" do "n" włącznie lub ustępy 3, 4 i 6;
2) niestosowania rozdziału II konwencji w odniesieniu do przedmiotów wymienionych w załączniku I ustępy 2 i 5, o ile stanowią one części lub są przeznaczone do wmontowania do przedmiotów wymienionych w załączniku I do konwencji ustęp 1 litera "i" do "n" włącznie;
3) niestosowania rozdziału III konwencji."

Deklaracje

"Mam zaszczyt poinformować Pana, że Królestwo Szwecji, niezależnie od zastrzeżenia w odniesieniu do rozdziału III konwencji, zamierza wypełnić podstawowe wymogi określone w tym rozdziale.
Zgodnie z artykułem 9 ustęp 3 konwencji, powiadomienia, o których mowa w tym artykule, powinny być kierowane do Krajowej Rady Policji Królestwa Szwecji ("Rikspolisstyrelsen")."

Republika Włoska

Deklaracja

"Zgodnie z artykułem 9 Konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, chargé d'affaires a.i. Stałego Przedstawicielstwa Republiki Włoskiej przy Radzie Europy oświadcza niniejszym w imieniu swojego rządu, że właściwym organem, do którego należy kierować powiadomienia, o których mowa w artykułach 5, 6 i 7 konwencji, jest: Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, I-00100 RZYM.