Dz.U.2004.94.924

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA  SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)


z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

 

Na podstawie art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1) tryb potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych i sposób znakowania broni pozbawionej cech użytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji tej broni;
2) jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji technicznych;
3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych i zatwierdzania specyfikacji technicznej;
4) sposób postępowania z bronią palną przekazaną do pozbawienia cech użytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych przez jednostki uprawnione do:
a) wydawania specyfikacji technicznych,
b) pozbawiania cech użytkowych,
c) potwierdzania pozbawienia cech użytkowych;
5) stawki odpłatności za wydanie specyfikacji technicznej i dokonanie oceny zgodności pozbawienia broni palnej cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną.

§ 2.
1. Jednostkami uprawnionymi do wydania specyfikacji technicznej są podmioty posiadające na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) uprawnienia do wytwarzania broni palnej lub wymienione w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9 ust. 4 tej ustawy jako instytucje uprawnione do wydawania opinii w zakresie wytwarzania i obrotu bronią i amunicją.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, wydają specyfikacje techniczne w odniesieniu do tych rodzajów broni palnej, które wytwarzają.
3. W odniesieniu do rodzajów broni palnej niewytwarzanych przez jednostki, o których mowa w ust. 1, specyfikacje techniczne mogą wydawać: Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej.

§ 3.
1. Jednostką uprawnioną do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, typu i modelu i nanoszenia na niej stosownych oznaczeń jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, zwane dalej "CLK KGP".
2. CLK KGP zatwierdza jedną specyfikację techniczną dla danego modelu broni palnej.
3. W razie przedstawienia CLK KGP do zatwierdzenia więcej niż jednej specyfikacji technicznej na dany model broni palnej lub innej niż aktualnie obowiązująca, CLK KGP zatwierdza tę specyfikację, która zapewnia bardziej efektywny sposób pozbawiania broni palnej cech użytkowych. W tym przypadku CLK KGP anuluje zatwierdzoną wcześniej specyfikację techniczną, o czym zawiadamia podmiot, który ją uzyskał.

§ 4.
1. Posiadacz broni palnej, przekazując broń do jednostki uprawnionej do pozbawienia cech użytkowych, okazuje pozwolenie na broń.
2. Przyjęcie broni palnej do pozbawienia cech użytkowych potwierdza się na piśmie.

§ 5.
Podmiot uprawniony do pozbawienia broni palnej cech użytkowych:
1) może powierzać czynności związane z pozbawianiem broni palnej cech użytkowych wyłącznie pracownikom, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ustawy, o której mowa w § 2 ust.1;
2) prowadzi ewidencję broni palnej przekazanej w celu pozbawienia cech użytkowych. Do prowadzenia ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy, o której mowa w § 2 ust.1;
3) przechowuje broń palną przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych w pomieszczeniach magazynowych spełniających warunki określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 6.
1. Broń palną przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych poddaje się następującym zmianom polegającym na:
1) uniemożliwieniu właściwej współpracy każdej istotnej części broni palnej pozbawionej cech użytkowych z odpowiednimi istotnymi częściami broni palnej takiego samego rodzaju, typu i modelu niepozbawionej cech użytkowych;
2) uniemożliwieniu właściwego zadziałania układu uderzeniowego, odpalającego ładunek miotający naboju zarówno po uruchomieniu mechanizmu spustowego, jak i w inny sposób;
3) uniemożliwieniu załadowania naboju dowolnej konstrukcji i kalibru do komory nabojowej w lufie lub komór nabojowych w bębnie nabojowym;
4) uniemożliwieniu przemieszczania się pocisku wzdłuż całej długości lufy lub elementu ją zastępującego;
5) wykonaniu w tylnej części przewodu lufy przelotowych otworów o przekroju co najmniej dwa razy większym niż przekrój wewnętrzny lufy.
2. Przy wykonywaniu wymaganych zmian należy:
1) stosować technologie napawania materiałem twardszym niż stosowany do wykonania zasadniczego elementu istotnej części broni;
2) w przypadku konieczności wiercenia otworów pod kołki zaślepiające, należy wiercić je mimośrodowo w stosunku do zaślepianych otworów roboczych; jeżeli jest to technicznie możliwe, otwory pod kołki powinny być nieprzelotowe;
3) stosować stalowe kołki zaślepiające o większej twardości niż materiał, z którego wykonano zasadnicze elementy istotnej części broni;
4) stosowane połączenia na wcisk powinny wymagać do ich rozłączenia możliwie największych sił.

§ 7.
Podmiot uprawniony do pozbawienia broni palnej cech użytkowych przekazuje egzemplarz broni palnej do potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych i naniesienia właściwego oznakowania wraz z dokumentem, w którym stwierdza, że broń palna została pozbawiona cech użytkowych zgodnie z właściwą specyfikacją techniczną, dołączając dowód dokonania opłaty za dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych broni palnej.

§ 8.
CLK KGP dokonuje oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych broni palnej w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty przekazania broni wraz z dokumentem i dowodem, o których mowa w § 7.

§ 9.
1. W przypadku potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej CLK KGP nanosi w sposób trwały na powierzchniach zewnętrznych wszystkich istotnych części broni oznaczenia, których wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Miejsce i technika naniesienia oznaczenia zależna jest od konstrukcji i materiału, z którego jest wykonana dana część broni palnej.
2. O potwierdzeniu pozbawienia cech użytkowych broni palnej CLK KGP zawiadamia podmiot, który zlecił dokonanie potwierdzenia prawidłowości pozbawienia broni palnej cech użytkowych, informując o możliwości odebrania broni palnej w terminie 30 dni. Do broni palnej dołącza się dokument potwierdzający pozbawienie cech użytkowych.
3. Wyciąg z dokonanego zapisu w ewidencji broni palnej pozbawionej cech użytkowych przesyła się do organu, w którym broń palna była zarejestrowana dotychczas, celem wykreślenia danej jednostki broni palnej z ewidencji broni palnej.

§ 10.
1. W przypadku niepotwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej przedstawionej do oceny, CLK KGP zawiadamia o tym podmiot zlecający dokonanie potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych.
2. Odmowę potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej uzasadnia się. W uzasadnieniu, jeżeli jest to możliwe, powinien być wskazany zakres dodatkowych prac niezbędnych do uznania, iż dany egzemplarz broni palnej został pozbawiony cech użytkowych.
3. Kolejne zgłoszenie do potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych tej samej jednostki broni palnej jest traktowane jako nowe zgłoszenie.

§ 11.
Ewidencja broni palnej pozbawionej cech użytkowych prowadzona w CLK KGP zawiera następujące informacje:
1) numer ewidencyjny broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
2) rodzaj, typ, model, kaliber oraz indywidualne oznaczenie identyfikacyjne broni palnej;
3) dane identyfikacyjne właściciela broni palnej, który zdecydował o pozbawieniu jej cech użytkowych:
a) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania,
b) w przypadku osób prawnych - nazwę firmy, numer identyfikacyjny REGON i adres siedziby;
4) datę potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej i naniesienia na jej istotne elementy wymaganych oznaczeń;
5) nazwę, numer identyfikacyjny REGON i adres jednostki wykonującej czynności związane z pozbawieniem cech użytkowych broni palnej;
6) dane organu, w którym była zarejestrowana dana jednostka broni palnej przed pozbawieniem jej cech użytkowych.

§ 12.
1. Opłata za wydanie specyfikacji technicznej wynosi 32 zł. Podmiot, który wydał specyfikację, może pobrać opłatę w wysokości niższej.
2. Opłata za dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych wynosi 40 zł.

§ 13.
Do czasu dokonania pierwszej rejestracji broni palnej pozbawionej cech użytkowych i potwierdzenia tego faktu w karcie rejestracyjnej broni należy ją traktować jako broń palną, na którą wydano pozwolenie.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

_________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


ZAŁĄCZNIK (dostępny na CD - szczegóły w dziale STREFA)


WZÓR OZNACZEŃ NANOSZONYCH NA ISTOTNYCH CZĘŚCIACH BRONI PALNEJ POZBAWIONEJ CECH UŻYTKOWYCH