Dz.U.2003.158.1536

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)


z dnia 8 września 2003 r.

w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres badań psychiatrycznych i psychologicznych, którym są obowiązane poddać się osoby, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zwanej dalej "ustawą";

2) kwalifikacje lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych;

3) warunki i tryb:

a) uzyskiwania i utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez lekarzy i psychologów,

b) wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych,

c) odwoływania się od orzeczeń lekarskich i psychologicznych;

4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami oraz wzory stosowanych dokumentów;

5) maksymalne stawki opłat za badania.

§ 2.
Badanie psychiatryczne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmuje ocenę stanu psychicznego w zakresie występowania zaburzeń psychicznych, z uwzględnieniem art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy.

§ 3.
Badanie psychologiczne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmuje określenie poziomu rozwoju umysłowego, dojrzałości społecznej i emocjonalnej oraz opis cech osobowości.

§ 4.
Do przeprowadzania badań psychiatrycznych jest upoważniony lekarz, który posiada:

1) prawo wykonywania zawodu,

2) drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii

- zwany dalej "upoważnionym lekarzem".

§ 5.
1. Do przeprowadzania badań psychologicznych jest upoważniony psycholog, zwany dalej "upoważnionym psychologiem".

2. W zakresie kwalifikacji oraz uzyskiwania i utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez psychologa, o którym mowa w ust. 1, stosuje się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898, z 2001 r. Nr 22, poz. 261 oraz z 2002 r. Nr 68, poz. 630).

§ 6.
Upoważniony lekarz traci swoje uprawnienia w razie:

1) pozbawienia prawa wykonywania zawodu;

2) zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

3) ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych;

4) zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat - w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2));

5) orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karnego pozbawienia praw publicznych.

§ 7.
1. Upoważniony lekarz, na podstawie wyniku badania lekarskiego, wydaje orzeczenie lekarskie z kopią; oryginał orzeczenia otrzymuje osoba, o której mowa w § 1 pkt 1, kopię pozostawia się w dokumentacji badań. W przypadku orzeczenia negatywnego sporządza się drugą kopię, którą przekazuje się:

1) organowi wydającemu pozwolenie - w przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) pracodawcy - w przypadku osób, o których mowa w art. 19 ustawy.

2. Upoważniony lekarz przeprowadza badania osób, o których mowa w art. 19 ustawy, po przedstawieniu przez te osoby zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy przy nabywaniu oraz przechowywaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wystawionego przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami na podstawie odrębnych przepisów.

3. Upoważniony lekarz, przeprowadzając badanie osób, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy, może zlecić przeprowadzenie badania ogólnolekarskiego lekarzowi posiadającemu kwalifikacje do sprawowania opieki profilaktycznej nad pracownikami na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Upoważniony psycholog, na podstawie badania psychologicznego, wydaje orzeczenie psychologiczne.

2. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Wzór orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Od orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobie, o której mowa w § 1 pkt 1, oraz organowi wydającemu pozwolenie.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, wnoszą odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

4. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do:

1) konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii - w przypadku odwołania od orzeczenia lekarskiego,

2) psychologa wyznaczonego przez wojewodę, po zasięgnięciu opinii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce - w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego

- zwanych dalej "podmiotami odwoławczymi".

5. Lekarz lub psycholog, za którego pośrednictwem wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badań, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

6. Badanie w trybie odwoławczym przeprowadza konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii lub wyznaczony przez niego specjalista psychiatra i odpowiednio psycholog, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - licząc od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

7. Lekarz lub psycholog, o których mowa w ust. 6, muszą posiadać kwalifikacje określone dla lekarzy i psychologów przeprowadzających badania zgodnie z przepisami rozporządzenia.

8. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

9. Wzory orzeczeń, o których mowa w ust. 8, stanowią załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Dokumentację dotyczącą badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń przechowuje się przez okres 20 lat.

2. W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją odnoszącą się do badań lekarskich, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania, oraz przepisy dotyczące rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

§ 11.
Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za badania psychiatryczne i psychologiczne:

1) opłata za badanie psychiatryczne i psychologiczne, o których mowa w § 2 i 3, wynosi odpowiednio:

a) badanie psychiatryczne - 120 zł,

b) badanie psychologiczne - 160 zł;

2) opłata za badania w trybie odwoławczym, o których mowa w § 9, wynosi odpowiednio:

a) badanie psychiatryczne - 200 zł,

b) badanie psychologiczne - 240 zł.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


__________________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845.

 

 

ZAŁĄCZNIKI  (dostępne na płycie CD)

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZAŁĄCZNIK NR 4