Dz.Urz.MON.2012.287
Dz.Urz.MON.2014.84


DECYZJA Nr 221/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 lipca 2012 r.

w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. Nr 252, poz.1519);
2) strefa ochronna – strefę, o której mowa w § 15 ust. 3 rozporządzenia;
3) strefa zabezpieczona technicznie – strefa, o której mowa w § 15 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia;
4) pomieszczenie specjalne – pomieszczenie, o którym mowa w § 2 pkt 46 zarządzenia nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. MON Nr 25, poz. 402);
5) jednostka organizacyjna – Ministerstwo Obrony Narodowej, jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną;
6) komórka organizacyjna - Sekretariat Ministra, departament, zarząd, biuro – wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej;
7) hologram – naklejkę samoprzylepną na folii metalizowanej z zabezpieczeniem uniemożliwiającym ponowne naklejenie oraz z indywidualnym wzorem posiadającym co najmniej: nazwę jednostki organizacyjnej oraz niepowtarzalny numer ewidencyjny;
8) dokumentacja bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – dokumentacja, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
9) urządzenia uniemożliwiające telekomunikację – urządzenia, o których mowa w art. 178. ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 1));
10) urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku – wszelkie urządzenia służące do rejestracji, kopiowania, gromadzenia, modyfikowania, wytwarzania, klasyfikowania, przechowywania, przekazywania lub udostępniania obrazu i dźwięku;
11) sprzęt kwaterunkowy – sprzęt wymieniony w załączniku do decyzji Nr 356/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Norm i katalogu sprzętu kwaterunkowego” (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 240).

2. Wnoszenie i używanie służbowych i prywatnych urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku w jednostkach (komórkach) organizacyjnych odbywa się na następujących zasadach:

1) uprawnienia osób do wnoszenia i używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku:


Rodzaj strefy
ochronnej/ pomieszczenia


Kierownicy jednostek (komórek) organizacyjnych1) oraz osoby pracujące na stałe w strefie ochronnej


Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej nie pracujący na stałe w strefie ochronnej


Osoby nie będące żołnierzami (pracownikami) resortu obrony narodowej

Strefa ochronna I

T

N

N

Strefa ochronna II

T

T2) 3)

T2) 3)

Strefa ochronna III

T2)

T2) 3)

T2) 3)

Strefa zabezpieczona technicznie/ pomieszczenie specjalne

N

N

NT może wnosić i używać służbowych i prywatnych urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku;

N nie może wnosić i używać służbowych i prywatnych urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku;

1)  w odniesieniu do stref ochronnych w jednostkach (komórkach) organizacyjnych bezpośrednio im podporządkowanych;

2)  urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku nie muszą być oznaczane hologramem;

3)  o możliwości wniesienia i używania urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku decyduje użytkownik pomieszczenia znajdującego się w strefie ochronnej.

1a) kierownicy jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz osoby przez nich upoważnione mogą wyrażać zgodę na wniesienie i używanie urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku do pomieszczeń stanowiących strefę ochronną II i III w jednostce (komórce) organizacyjnej im podporządkowanej przez osoby nie pracujące na stałe w tej strefie;

2) urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku używane w strefach ochronnych I, II za wyjątkiem urządzeń będących na wyposażeniu tych stref podlegają oznaczeniu hologramem, którego rozmiar umożliwi naklejenie go na urządzenie do przetwarzania obrazu i dźwięku (np. dyktafon, telefon komórkowy). Próba usunięcia naklejonego hologramu spowoduje jego zniszczenie;

Tu znajdziesz plomby

2a) w strefie ochronnej II oznaczeniu, o którym mowa w ppkt 2, nie podlegają urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku wnoszone i używane przez osoby nie pracujące na stałe w tej strefie ochronnej;


3) w specjalnych strefach ochronnych oraz pomieszczeniach specjalnych dopuszcza się wnoszenie i używanie wyłącznie urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku, które są na wyposażeniu tych stref lub pomieszczeń, urządzenia te muszą być oznaczone zgodnie z zasadami określonymi w ppkt 2;

4) urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku, w przypadkach, o których mowa w ppkt 2 i 3, podlegają rejestrowaniu w Rejestrze urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku. Rejestr ten powinien zawierać następujące dane: liczbę porządkową, nr hologramu, rodzaj, nazwę, typ i nr seryjny urządzenia, imię i nazwisko użytkownika urządzenia, który zgłosił to urządzenie do zarejestrowania;

5) za oznaczanie hologramem urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku, w przypadkach, o których mowa w ppkt 2 i 3, oraz prowadzenie rejestru, o którym mowa w ppkt 4, jest odpowiedzialny:

a) kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki materiałowej w odniesieniu do służbowych urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku,
b) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w odniesieniu do prywatnych urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku używanych przez osoby będące żołnierzami (pracownikami) jednostki organizacyjnej;

6) w przypadku zakazu wnoszenia urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku,
okre
ślonego w ppkt 1, urządzenia te deponuje się w punktach depozytowych;

7) informacje o zakazie wnoszenia, używania i obowiązku deponowania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku umieszcza się odpowiednio w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych (przy wejściach) do stref (pomieszczeń);

8) informacje o zakazie wnoszenia i używania oraz deponowania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku umieszcza się na tablicach, których wzory określają załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3. Tablice mają kształt prostokąta o wymiarach 19 cm x 13 cm, z napisem koloru czarnego o wysokości liter 0,8 cm na białym tle z czerwonym obramowaniem o szerokości 1 cm;

9) informację o deponowaniu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku umieszcza się na tablicy, której wzór określa załącznik Nr 4. Tablica ma kształt prostokąta o wymiarach 19 cm x 13 cm, z napisem koloru czarnego o wysokości liter 0,8 cm na białym tle z czerwonym obramowaniem o szerokości 1 cm;

10) w przypadku wejścia na teren kompleksu (obiektu) osoby nie będącej żołnierzem (pracownikiem) resortu obrony narodowej za zdeponowanie w depozycie urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku odpowiada przyjmujący tę osobę;

Tu nabędziesz stosowne urządzenie...

11) w jednostkach organizacyjnych, stosownie do potrzeb, wykorzystuje się urządzenia do prześwietlania bagaży, wykrywacze metali umożliwiające wykrycie prób umyślnego lub przypadkowego wniesienia urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku;

12) w wyjątkowych okolicznościach, w jednostkach lub komórkach organizacyjnych, dopuszcza się instalację urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze;

13) instalacja urządzeń, o których mowa w ppkt 12, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

14) urządzenia, o których mowa w ppkt 12, powinny:
 
a) zostać dobrane do planowanego miejsca pracy tak, aby ich działanie ograniczone było wyłącznie do kubatury strefy zabezpieczonej technicznie (pomieszczenia specjalnego) i nie powodowało zakłóceń pracy urządzeń i systemów elektronicznych w przyległych do nich pomieszczeniach i strefach,
b) być obsługiwane wyłącznie przez osoby odpowiedzialne za ich funkcjonowanie i prowadzenie szczegółowego rejestru ich włączania, który powinien zawierać: datę, godzinę uruchomienia i wyłączenia urządzenia, stopień, imię i nazwisko osoby je obsługującej;

15) kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa
Obrony Narodowej w odniesieniu do komórek organizacyjnych, spowodują:

a) zorganizowanie w strefach ochronnych III punktów depozytowych (np. szafki depozytowe), dla urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku,
b) wyposażenie obiektów stosownie do potrzeb w urządzenia określone w ppkt 11,
c) oznakowanie według potrzeb tablicami informacyjnymi, o których mowa w ppkt 8 i 9, wejść do stref ochronnych, stref zabezpieczonych technicznie i pomieszczeń specjalnych.

3. Przyjmuje się następujące zasady organizacji narad, odpraw, spotkań, konferencji, szkoleń, prezentacji multimedialnych oraz wideo-konferencji, związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych, zwanych dalej „przedsięwzięciami”:

1) o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w wyznaczonych przez kierowników jednostek organizacyjnych pomieszczeniach służbowych rozmieszczonych co najmniej w strefie ochronnej III pod warunkiem zdeponowania przez osoby uczestniczące w przedsięwzięciu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku w punktach depozytowych;
2) do klauzuli „POUFNE” w wyznaczonych przez kierowników jednostek organizacyjnych pomieszczeniach służbowych rozmieszczonych co najmniej w strefie ochronnej III, których otwory okienne są zabezpieczone przed podglądem z zewnątrz (np. rolety, zasłony, żaluzje) pod warunkiem zdeponowania przez osoby uczestniczące w przedsięwzięciu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku w punktach depozytowych;
3) do klauzuli „TAJNE” lub „ŚCIŚLE TAJNE” w pomieszczeniach specjalnych lub w strefach zabezpieczonych technicznie;
4) dopuszcza się prowadzenie przedsięwzięć, których przedmiotem będą informacje niejawne o klauzuli „TAJNE” lub wyższej, również w innych niż określone w ppkt 3 pomieszczeniach, pod warunkiem:
 
a) zlokalizowania ich w strefie ochronnej I lub II;
b) zorganizowania na czas prowadzenia przedsięwzięcia ochrony fizycznej pomieszczeń,
c) sprawowania nadzoru nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych lub wyznaczonego pracownika pionu ochrony,
d) wydania przez kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych decyzji/rozkazu w sprawie zapewnienia ochrony informacji niejawnych podczas realizacji przedsięwzięcia,
e) zdeponowania przez osoby uczestniczące w przedsięwzięciu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku w punktach depozytowych;

5) kierownicy jednostek organizacyjnych sporządzą instrukcje użytkowania stref
zabezpieczonych technicznie lub pomieszczeń specjalnych, w których będą
organizowane przedsięwzięcia zawierające w szczególności:

a) wykaz osób odpowiedzialnych za użytkowanie stref zabezpieczonych technicznie lub pomieszczeń specjalnych oraz ich obowiązki,
b) wykaz osób upoważnionych do wejścia do stref zabezpieczonych technicznie lub pomieszczeń specjalnych oraz ich obowiązki,
c) zasady wejścia do stref zabezpieczonych technicznie lub pomieszczeń specjalnych osób innych, niż wskazane w lit. a i b oraz ich obowiązki,
d) określenie najwyższej klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych podczas przedsięwzięć,
e) zastosowane zabezpieczenia przed podsłuchem, podglądem oraz środki bezpieczeństwa fizycznego,
f) zasady wnoszenia oraz wynoszenia urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz sprzętu kwaterunkowego stanowiącego wyposażenie stref zabezpieczonych technicznie lub pomieszczeń specjalnych,
g) zasady wnoszenia oraz wynoszenia przedmiotów innych niż określone w lit. f;
 
6) za organizację przedsięwzięć, ochronę informacji niejawnych przekazywanych podczas ich trwania, wykorzystywanie systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie prezentacji multimedialnych odpowiada ich organizator;
7) w trakcie przedsięwzięć, o których mowa w ppkt 1 – 4 można wykorzystywać wyłącznie systemy i sieci teleinformatyczne posiadające akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego na zasadach określonych w dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
8) naprawy i konserwacje sprzętu kwaterunkowego oraz urządzeń do przetwarzania
obrazu i dźwięku, będących na wyposażeniu stref lub pomieszczeń, w których
odbywają się przedsięwzięcia o klauzuli „TAJNE” lub „ŚCIŚLE TAJNE”, powinny być
ewidencjonowane, odrębnie dla każdego urządzenia przez osoby, o których mowa
w ppkt 5 lit. a. Naprawy i konserwacje sprzętu teleinformatycznego należy dokonywać
zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
9) organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić pełnomocnikowi
do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiedzialnego za strefę (pomieszczenie)
o wszelkich zaistniałych przypadkach nieprzestrzegania zasad ochrony informacji
niejawnych podczas realizacji przedsięwzięcia;
10) w wyjątkowych okolicznościach kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej może wystąpić do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z wnioskiem o przeprowadzenie czynności z zakresu kontrwywiadu radioelektronicznego;
11) decyzję o przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ppkt 10, podejmuje Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub osoba przez niego upoważniona;
12) urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz sprzęt kwaterunkowy stanowiący wyposażenie stref (pomieszczeń), w których odbywają się przedsięwzięcia o klauzuli „TAJNE” lub „ŚCIŚLE TAJNE” podlegają obowiązkowemu ewidencjonowaniu za wyjątkiem sprzętu kwaterunkowego mieszczącego się w pomieszczeniach, o których mowa w ppkt 4. Ich rejestr prowadzą osoby odpowiedzialne za te strefy (pomieszczenia). Przedmiotowy sprzęt i urządzenia podlegają oznaczeniu hologramem na zasadach jak w pkt 2 ppkt 3;
13) kierownicy jednostek organizacyjnych opracują, w miarę potrzeb, szczegółowe wymagania dotyczące organizacji przedsięwzięć, o których mowa w ppkt 1 - 4;
 
4. Przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 2 ppkt 3, należy wykonać w terminie do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
5. Przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 2 ppkt 7, należy wykonać w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
6. Traci moc decyzja Nr 390/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września
2006 r. w sprawie ograniczeń w używaniu urządzeń do rejestracji, kopiowania lub
transmisji obrazu i dźwięku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. MON Nr 18, poz.
242).
7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

=========================
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834,         z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390.


Załączniki (dostępne na CD)