Dz.U.MON.2011.21.315
Dz.U.MON.2013.364

DECYZJA Nr 377/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o pieczęciach używanych
w resorcie obrony narodowej”

 
Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku „Instrukcję o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej”, stanowiącą załącznik do decyzji.*

2. Traci moc decyzja Nr 336/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 178 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 47 i Nr 19, poz. 197).

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia
2011 r.

-------------------------------

* „Instrukcja o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej” ukaże się w formie wydawnictwa wojskowego — sygn. Szt. Gen. 1639/2011.

 

 

 

Załączniki (dostępne na CD)

 

 

Załącznik - „Instrukcja o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej”

Uaktualniona Decyzją 409/MON z dnia 19 grudnia 2013 roku.