ZABEZPIECZENIE PRZED SABOTAŻEM I TERRORYZMEM
Istnieją dwa cele zabezpieczeń: zabezpieczenie obiektów (w tym kancelarii) i zabezpieczenie personelu przed atakami terrorystycznymi. Te dwa aspekty są zupełnie różne, ale mają jedną cechę wspólną i jest nią fizyczne i proceduralne przeciwstawienie się zagrożeniu. Dlatego niniejsze omówienie nakreśla zasady dla środków przeciw sabotażowych i przeciw terrorystycznych. Należy pamiętać aby wszystkie zastosowane środki pozostawały w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w naszym kraju.

punktor Sabotaż

Brak jakichkolwiek środków zabezpieczenia obiektów i kancelarii naraziłby je na niebezpieczeństwo. Okoliczności w których może dojść do sabotażu są nieprzewidywalne i dlatego pełnomocnicy ochrony muszą planować ich bezpieczeństwo.

punktor Terroryzm

Potencjalne zagrożenie akcjami sabotażowymi i terrorystycznymi skierowanymi przeciw kancelariom i jego personelowi może mieć miejsce ze strony organizacji terrorystycznych i grup opozycyjnych. Obydwa te kierunki mogą być sponsorowane przez jakiś kraj, który może sobie wybrać określony obiekt/ kancelarię i personel jako cel ataków z zamiarem osiągnięcia własnych korzyści lub ich zniszczenia w czasie kryzysu. Takie siły mogą działać zarówno poza, jak i wewnątrz krajów członkowskich NATO.

Zagrożenie przemocą w stosunku do personelu i kancelarii obejmuje:

punktor Ataki bombowe - obejmujące również bomby umieszczane w samochodach, przenośne bomby walizkowe i urządzenia zapalające.
punktor Morderstwa, porwania, branie zakładników, lub próby zastraszenia.
punktor Demonstracje, które mogą być organizowane z zamiarem wywołania rozruchów lub powodowania konfrontacji.
punktor Bezpośrednie ataki na pomieszczenia wojskowe lub ich okupacja, w taki sposób, jak to zdarzało się z ambasadami i misjami.
punktor Fałszywe alarmy - szczególnie fałszywe alarmy o podłożonych bombach - z zamiarem szykanowania.

 PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za planowanie środków bezpieczeństwa do zabezpieczenia ich jednostek i personelu przed atakami terrorystycznymi. Szczególnej uwagi wymagają następujące problemy:

Uzyskania ogólnej oceny zagrożenia terrorystycznego. Muszą oni utrzymywać formalny kontakt ze służbami ochrony państwa. Muszą jednocześnie ustanowić system alarmowania, jak opisano niżej, i zdefiniować obowiązki w zakresie wdrożenia z góry zaplanowanych środków do zwalczania zagrożenia.

Zakres Zabezpieczenia. Środki zabezpieczenia muszą być przystosowane do ochrony przed sabotażem lub terroryzmem, ale dowódcy muszą także rozważyć jakie dodatkowe środki będą im potrzebne. Niektóre z fizycznych i proceduralnych środków będą używane cały czas, podczas gdy inne będą przewidziane dla sytuacji wyjątkowych. W końcowym rachunku należy wziąć pod uwagę koszt planowanych środków ochronnych dla personelu i obiektów.

PLANOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

Plan bezpieczeństwa musi po pierwsze uwzględniać poziom bezpieczeństwa podstawowego i minimalnego potrzebnego w normalnych warunkach do ochrony informacji niejawnych. Przy planowaniu bezpieczeństwa trzeba uwzględnić następujące punkty:

punktor Opis dodatkowych środków fizycznych, które mają być zainstalowane w sytuacji alarmowej.
punktor Osoby odpowiedzialne za wdrożenie szczególnych środków podanych w planie.
punktor Rozdział obowiązków kierowniczych i nadzorczych w przypadku ataku lub okupacji pomieszczeń.
punktor Środki wsparcia i siły wsparcia w sytuacji zagrożonej.
punktor Opis akcji podejmowanych przez siły bezpieczeństwa
punktor Alternatywne środki komunikacji sił bezpieczeństwa.
punktor Organizację pomocy medycznej i ewakuacji personelu.
punktor Obsadzenie załogą pomieszczeń alternatywnych. 

Bomby i Bomby Pocztowe

Proponuje się następujące zasady formułowaniu nowych planów przeciwdziałania zagrożeniu bombami oraz przeciwdziałania przy podłożeniu bomb. Rozważane procedury podano niżej pod następującymi tytułami: Kroki Zaradcze, Zagrożenie Bombowe, Wykrycie Bomb i Wybuch Bomby.

Kroki Zaradcze:

punktor Nawiązać kontakt z ekspertami od rozbrajania bomb.
punktor Wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną (i decydującą) za całokształt zabezpieczenia (przedsięwzięć) w czasie stanu zagrożenia.
punktor Zaktualizować plany przeciwpożarowe, sprawdzić i przetestować sprzęt przeciwpożarowy i zapewnić aby wyjścia awaryjne były sprawne.
punktor Zapewnić odpowiednią kontrolę personelu i pojazdów na bramach i wejściach.
punktor Przeszkolić warty patrolujące teren, aby zwracały uwagę na podejrzane paczki, teczki, torby bagażu ręcznego, części ubrania itp., pozostawione na terenie, szczególnie w miejscach publicznych. Poinformować ich, jakie mają podjąć działania.
punktor Uczulić wartowników na obecność podejrzanych osób obcych w pobliżu obiektów i notować numery rejestracyjne wszystkich pojazdów, których pasażerowie zachowują się w podejrzany sposób.
punktor Zapewnić aby obszary wrażliwe były właściwie zabezpieczone.
punktor Zapewnić aby drzwi do pomieszczeń publicznych: pokoi klimatyzacji, pokoi telefonicznych, maszynowni wind, pokoi pomocniczych itp., były zamykane poza czasem ich używania.
punktor Okresowo sprawdzać całe oświetlenie bezpieczeństwa, sprzętu rezerwowego zasilania mocą, dzwonki i syreny.
punktor Utrzymywać błyskające światła ostrzegawcze, drabiny, worki z piaskiem i maty zabezpieczające w stanie gotowym do użytku.
punktor Zapewniać by goście byli odpowiednio eskortowani.

 Zagrożenie Bombowe (Jeśli otrzymano groźby):

Przez telefon: zapamiętać (zapisać, nagrać) rozmowę w szczegółach. Zwrócić uwagę na wszelkie dźwięki w tle i na szczegóły dotyczące głosu i nawyków mówiącego. Możliwie długo przeciągać rozmowę wykorzystując dowolny pretekst. Jeśli ktoś inny odebrał rozmowę, należy go szczegółowo przepytać.

Przesyłka pocztowa: zabezpieczyć przesyłkę w celu zachowania danych do późniejszej analizy specjalistycznej prowadzonej przez policję lub służby bezpieczeństwa.

punktor Poinformować kierownictwo lub osobę oficjalnie wyznaczoną do przejęcia dowodzenia w sytuacjach nadzwyczajnych i poinformować służbę ochrony państwa.
punktor Powiadomić ekspertów pirotechników, lokalną policję, straż pożarową i służby medyczne, jeśli potrzeba.
punktor Zaalarmować służby techniczne (elektryków, hydraulików).
punktor Zadecydować, czy przeprowadzić ewakuację, czy nie ewakuować w ogóle.
punktor Przekazać ludziom instrukcje w sposób nie wywołujący paniki.
punktor Przed ewakuacją zabezpieczyć materiały niejawne.
punktor Ustanowić ścisłą kontrolę wszystkich przychodzących przesyłek i teczek wchodzących gości.
punktor Przeprowadzić planowe i metodyczne przeszukanie obszaru, najlepiej przez, lub w obecności osób które ten teren znają.
punktor W czasie stanu alarmowego nie używać wind. 

Wykrycie Bomb (Jeśli znaleziono bombę lub istnieje podejrzenie podłożenia bomby):

punktor Nie dotykać ani nie zanurzać w wodzie.
punktor Nie narażać niepotrzebnie personelu - otoczyć miejsce kordonem i powiadomić pirotechników.
punktor Jeśli do tej pory tego nie wykonano, nakazać ewakuację terenu i pozostawić drzwi i okna otwarte. Obszary ewakuacyjne i punkty zbiorcze powinny być najpierw sprawdzone na obecność podejrzanych urządzeń.
punktor Przed ewakuacją zabezpieczyć materiały utajnione w najbliższych miejscach.
punktor Wyłączyć zasilanie elektryczne, gaz i przewody paliwowe wiodące do obszarów zagrożonych.
punktor Usunąć z otoczenia wszystkie materiały palne.
punktor Postawić w stan gotowości personel medyczny.
punktor Przygotować sprzęt przeciwpożarowy. Poinformować policję i straż pożarną. Pozostać na miejscu (pozostawić kompetentne osoby na miejscu), aby udzielać informacji pirotechnikom i służbom przeciwpożarowym z chwilą gdy przybędą.
punktor Umieścić worki z piaskiem, maty zabezpieczające i inne podobne materiały głuszące - według instrukcji ekspertów pirotechników.

Ponieważ bomby mogą być eksplodowane drogą radiową, wszystkie nadajniki, w tym również aparaty radiowe nadawczo-odbiorcze w promieniu 250m muszą w miarę możliwości zostać wyłączone, za wyjątkiem tych, które będą potrzebne pirotechnikom.

Wybuch Bomby (Jeśli wybuch już nastąpił):

punktor Wezwać policję, jednostkę pirotechniczną, straż pożarną i brygadę ratowniczą (według potrzeb) i pomagać im w ich działaniach.
punktor Ewakuować personel z zagrożonego obszaru, po uprzednim sprawdzeniu czy drogi ewakuacji i punkty zborne (do których następuje ewakuacja) są wolne od podejrzanych urządzeń.
punktor Zabezpieczyć materiały niejawne z obszarów zagrożonych.
punktor Zabezpieczyć dowody rzeczowe z miejsca eksplozji. do chwili przybycia personelu śledczego i pirotechników.

 Bomby - Przesyłki Pocztowe.

Bomby pocztowe mogą być dwóch rodzajów i różnią się zasadniczo wymiarami: bomby listowe (a w tym bomby-książki) i bomby w postaci normalnych paczek pocztowych. Chociaż szersze użycie bomb pocztowych było początkowo ograniczone do niewielu politycznych grup terrorystycznych, to nie można wykluczyć, że ta taktyka zostanie skopiowana przez inne grupy terrorystyczne, jako narzędzie zastraszenia oferujące wysoką szansę sukcesu, przy niewielkim ryzyku i jednocześnie zapewniające uzyskanie szerokiej reklamy idei o którą dana grupa walczy.

Plan zabezpieczenia przed zagrożeniem bombami

punktor Uruchomić specjalne procedury sprawdzania i kontroli dla wszystkich przesyłek pocztowych.
punktor Jeśli przez jakiś czas po przybyciu poczta pozostaje nieposortowana, należy wyznaczyć na te przesyłki przejściowy magazyn z dala od miejsc pracy.
punktor Przygotować obszar do składowania przesyłek podejrzanych wykazanych przez kontrolę i ustanowić wokół niego pewien minimalny obszar bezpieczeństwa.
punktor Opracować procedury identyfikacji/weryfikacji dla (podejrzanych) przesyłek pocztowych zidentyfikowanych przez kontrolę.
punktor Przeprowadzić treningi personelu, aby zapewnić dokładne zrozumienie i sensowność wszystkich faz planu postępowania z bombami pocztowymi.
punktor Procedury "prześwietlania" (lub kontroli). Przesyłki powinny być traktowane jako podejrzane jeśli:
punktor Stempel pocztowy lub nazwisko nadawcy wskazuje, że przesyłka pochodzi z niezwykłego miejsca lub od niezwykłego nadawcy.
punktor Odręczny napis na przesyłce jest w nieznanym stylu.
punktor Paczka w jakiś sposób jest niejednolita lub "przeważa" na jedną stronę.
punktor Przesyłka jest podejrzanie ciężka w stosunku do wymiarów. (Skuteczne bomby listowe zwykle ważą powyżej 50g).
punktor List jest grubszy niż 5mm.
punktor Przesyłka "sprężynuje" od góry, od dołu lub z boku.
punktor Na kopercie lub paczce jest drobne nakłucie lub perforacja.
punktor Na kopercie lub paczce są tłuste plamy.
punktor Przesyłka wydziela niezwykły zapach, szczególnie zapach migdałów lub marcepana.
punktor Przesyłka wydaje dźwięk taki jak luźne części metalu.
punktor Wewnątrz koperty daje się wyczuć takie jak karton lub kawałek metalu.

 Atak Terrorystyczny

Istnieje możliwość, że terroryści zaatakują obiekt w celu porwania wybranej osoby, wzięcia zakładników, czy zajęcia lub uszkodzenia ważnej instytucji. Terroryści wybierają cele z punktu widzenia raczej potencjalnego rozgłosu i o słabym zabezpieczeniu niż z powodów czysto ideologicznych. Skuteczny atak ma zawsze miejsce bez uprzedzenia. Zabezpieczenia obiektu będą zawsze przed atakiem dokładnie rozeznane. Bez dużych nakładów i uciążliwych restrykcji w codziennym funkcjonowaniu instytucji/obiektu nie ma możliwości zagwarantowania, że jakikolwiek plan bezpieczeństwa wewnętrznego może zabezpieczyć przed penetracją. Dlatego ten plan powinien uwzględniać niebezpieczeństwo, że terroryści dadzą się poznać wcześniej po penetracji zewnętrznych środków ochrony. Takie przedsięwzięcia powinny obejmować środki natychmiastowego działania zapobiegające ucieczce terrorystów z lub bez osoby porywanej (lub, która miała zostać porwana). Dobrze przemyślany plan, dobrze przećwiczony i zrozumiany, połączony z klarownym podziałem obowiązków i dobrą komunikacją zapewnia najlepsze szanse skutecznej obrony. Połączenie wymienionych środków obronnych zostanie na pewno zauważone przez terrorystów i zapewnia dużą szansę zniechęcenia ich przed podjęciem ataku.

Dodatkowe problemy warte rozważenia w planie zabezpieczenia przed atakiem terrorystycznym są następujące:

punktor Trasy poruszania się osób VIP muszą w czasie pilnowania podlegać ścisłym regułom "wiedzy niezbędnej" (need to know)
punktor Przygotowanie do natychmiastowego otoczenia terenu kordonem w przypadku incydentu.
punktor Powiadomienie odpowiednich władz z podaniem narodowości terrorystów i języka w którym się porozumiewają (jeśli znany), oraz zapewnienie tłumaczy.
punktor Specjalne zabezpieczenie obszarów wrażliwych.
punktor Staranna kontrola identyfikacji.
punktor Potencjalna potrzeba nadzoru ruchów wewnętrznych personelu.
punktor Progresywne restrykcje dostępu pojazdów do ważnych miejsc, z pełnym zakazem wjazdu i wyjazdu pojazdów z takich miejsc przy wyższych poziomach alarmowych.
punktor Ogólnym celem powinna być izolacja obszaru incydentu i powstrzymanie ataku terrorystycznego do chwili opanowania sytuacji i przejęcia nadzoru przez władze kraju goszczącego.

 Środki zabezpieczające poza terenem obiektów/instytucji.

Większość obiektów jest wystarczająco zabezpieczonych aby zniechęcić większość, ataków za wyjątkiem doskonale zaplanowanych. Zbiorcze zabezpieczenie miejsca nie może jednak sięgać poza jego granice. Dlatego terroryści mogą tam szukać łatwiejszego sposobu zaatakowania personelu - w pobliżu, ale poza obszarem terenu chronionego. Personel może być też zagrożony w czasie podróży do i z miejsca pełnienia obowiązków. Osoba potencjalnie zagrożona powinna podjąć kroki obronne, które będą rozsądne w obliczu większości możliwych do spotkania warunków. Podana dalej lista środków bezpieczeństwa i środków zniechęcających nie jest ani zupełna ani uniwersalna. Dostarcza ona jednak wskazówek dla oficera bezpieczeństwa, które po koordynacji z odpowiednimi władzami mogą okazać się pomocne dla potencjalnych ofiar porwania oraz dla wszystkich osób związanych z obszarami o wysokim zagrożeniu, w których terroryzm jest powszechny.

W domu

punktor Zorganizować ciągłą dla osób mogących być celem ataku.
punktor Rozważyć celowość ewakuacji z obszaru zagrożonego osoby będącej potencjalnym celem wraz z rodziną.
punktor Trzymać drzwi zamknięte i rozważyć zainstalowanie alarmu antywłamaniowego lub innych urządzeń bezpieczeństwa.
punktor Zaciągane rolety powinny być zabezpieczone nie tylko przeciw wyrwaniu i podniesieniu, ale muszą być zamontowane w mocnych silnie zakotwiczonych prowadnicach lub podobnych urządzeniach.
punktor Osłaniać miejsce od obserwacji z zewnątrz. Zaciągać zasłony i zamykać na noc okiennice.
punktor Starannie strzec kluczy do domu. Nie pozwalać na tworzenie duplikatów bez uprzedniego zezwolenia. Wydawać (innym osobom) możliwie mało (kompletów) kluczy. Nie oznaczać kluczy brelokiem z nazwiskiem ani adresem. W przypadku wątpliwości wymienić zamki.
punktor Nie podawać żadnych informacji telefonującym nieznajomym, W razie potrzeby "oddzwonić" do danej osoby w celu potwierdzenia identyfikacji, lub sprawdzić w inny sposób. Również nie zostawiać żadnych informacji, szczególnie dotyczących dat i czasu nieobecności, miejsca przebywania itp. na taśmach automatów odpowiadających na telefony.
punktor W przypadku częstego otrzymywania telefonów od osób nieznajomych, którzy nie odpowiadają ani nie podają przekonujących powodów telefonowania należy poinformować policję i wspólnie z nimi zaplanować instalację aparatury podsłuchowej i przechwytującej.
punktor Unikać ustalonych trybów życia rodzinnego - w celu utrudnienia zaplanowania ataku
punktor Obserwować budynek na okoliczność nowych ruchów czy wydarzeń. W przypadku zauważenia czegoś niezwykłego zawiadomić policję. Dobre zewnętrzne oświetlenie stanowi skuteczną przeszkodę.
punktor W miarę możliwości trzymać w domu psa, ale przed nabyciem wyszkolonego psa obronnego poradzić się specjalistów.
punktor Poinstruować członków rodziny i wszystkich domowników na temat środków bezpieczeństwa, które mają być podjęte w domu.
punktor Zrobić rozeznanie na temat służby i pomocy domowych, z objęciem opiekunek dzieci, przed zatrudnieniem ich, podając ich dane personalne oficerowi bezpieczeństwa (nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia).
punktor Jasno poinstruować służbę aby nie wpuszczała nieznanych osób i zażądać aby nie dyskutowali oni z nikim spraw rodzinnych.
punktor Nie przyjmować przy drzwiach prezentów od nieznajomych.

Przy podróży samochodem

W ostatnich latach najlepszym środkiem zabezpieczenia przed atakiem w samochodzie stało się wezwanie pomocy przez telefon przenośny. W obszarach wysokiego zagrożenia, osoby o zwiększonym zagrożeniu powinny zaopatrzyć się w taki aparat dla własnej obrony.

Dodatkowo:

punktor Przed wejściem do samochodu sprawdzić, czy nie ma w nim podejrzanych przedmiotów lub osób.
punktor Trzymać zamkniętą maskę i bagażnik.
punktor Zamykać drzwi nie tylko w czasie parkowania ale też w czasie jazdy.
punktor Trzymać okna zupełnie zamknięte i otwierać nie więcej niż na 5cm.
punktor Gdy to możliwe parkować samochód w dobrze oświetlonych miejscach.
punktor Jeśli silnik nie zastartuje, szybko opuścić samochód i zamknąć drzwi. Powrócić tylko z wiarygodną pomocą lub odebrać samochód po naprawie w warsztacie. Nie prosić o pomoc przechodniów.
punktor Nie dopuszczaj aby poziom paliwa był niższy niż pół baku.
punktor Możliwie zredukuj ilość długich podróży.
punktor Zmieniaj czas i trasy podróży regularnych.
punktor Unikaj podróży nocą.
punktor Nie zatrzymuj się na znaki nieznajomych i nie podwoź nieznajomych.
punktor W miarę możliwości trzymaj się z dala od miejsc wypadków, manewrujących pojazdów lub innych sytuacji w których może dojść do zatrzymania samochodu.
punktor Unikaj wąskich lub opuszczonych ulic.
punktor Nie nawiązuj kontaktu z grupami ludzi gromadzącymi się na ulicach, w demonstracjach itp., ani nie bierz udziału w sporach innych kierowców.
punktor Podejmij działania uniku jeśli ktoś cię śledzi. Jeśli śledzący nadal to czyni, przejedź na tereny gęściej zaludnione i zatelefonuj po pomoc.
punktor Jeśli pojedynczy samochód usiłuje zepchnąć twój samochód na bok, zmniejszanie prędkości może okazać się niewskazane, nawet za cenę wypadku.
punktor Zlokalizuj posterunek policji i w miarę możliwości wybierz drogę przechodzącą w pobliżu.
punktor Cały czas obserwuj, czy samochód nie jest śledzony. Jeśli to ma miejsce, jedź po pomoc do najbliższego posterunku policji.
punktor Poinstruuj wyższy szarżą (lub stanowiskiem) personel, aby unikał rozmów telefonicznych z nieznajomymi na temat uzgodnień tras przejazdu i miejsca pobytu swoich członków.
punktor Nie informuj "z góry" (przedwcześnie) kierowcy o trasie przejazdu.
punktor Nie umawiaj się na spotkania z nieznajomymi.
punktor Staraj się unikać używania taksówek, a jeśli już jest to konieczne, korzystaj z czekających na regularnych przystankach.
punktor Unikaj samotnej jazdy samochodem.

Przy podróży pieszo

punktor Trzymaj się ruchliwych ulic w ciągu dnia i dobrze oświetlonych w nocy.
punktor Idź po takiej stronie aby po swojej stronie widzieć pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka.
punktor Jeśli uważasz, że ktoś cię śledzi, wejdź do budynku publicznego lub budki telefonicznej i wezwij pomoc.
punktor Jeśli regularnie spacerujesz lub biegasz, zmieniaj czas i trasy.
punktor Poruszaj się w miarę możliwości w towarzystwie: z przyjacielem lub psem.
punktor Pieszy jest szczególnie narażony w chwili gdy wychodzi lub wchodzi do domu. Bądź czujny na podejrzaną działalność w pobliżu. 

Gdy zagrożenie jest bardzo duże

punktor Pozostawaj wewnątrz tak długo jak możliwe.
punktor Nie przemieszczaj się samotnie.
punktor Gdy konieczne, unikaj używania samochodów służbowych. Często zmieniaj samochody i staraj się tak organizować podróż aby przynajmniej dwa samochody podróżowały razem.
punktor Używaj "partnerskiego" sposobu wzajemnego informowania się z przyjacielem, informując się wzajemnie o przyjazdach i wyjazdach i powiadom policję, jeśli twój partner się spóźnia.
punktor W czasie długich podróży raportuj co jakiś czas telefonicznie o przebiegu podróży.
punktor Rozważ, czy nie poprosić o eskortę policji lub ochronę.

Ogólnie rzecz biorąc, najskuteczniejszymi środkami są takie, które przekonują terrorystów w czasie ich rekonesansu, że potencjalna ofiara jest za mało osiągalna, zbyt czujna, lub za dobrze zabezpieczona i że atak nie rokuje dużej szansy powodzenia. Zabezpieczenie potencjalnych ofiar na terenie obiektów i poza nimi będzie uwzględnione w planie bezpieczeństwa. Jak zwykle, najlepsze zabezpieczenie jest zapewniane przez szereg skoordynowanych środków obronnych rozwiniętych "w głąb". Dlatego pełnomocnicy ochrony, kierownicy jednostek organizacyjnych i służby ochrony państwa powinny być w stanie gotowości i utrzymywać z sobą stały kontakt w celu doradzenia odpowiednim osobom jakie środki bezpieczeństwa powinni przedsięwziąć i jak je wdrożyć.