ORGANIZACJA SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych poprzedza dopuszczenie do pracy, z którą łączy się dostęp do informacji niejawnych.
Prowadzone są następujące rodzaje szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych:

punktor podstawowe;
punktor uzupełniające;
punktor specjalistyczne.

Szkoleniem podstawowym objęte są osoby, które uzyskały po raz pierwszy poświadczenie bezpieczeństwa o danej klauzuli tajności przed ich dopuszczeniem do pracy lub pełnienia służby na stanowisku, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzone jest w celu zapoznania się z:

punktor zagrożeniami ze strony obcych służb specjalnych działających przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i państwom sojuszniczym, a także z zagrożeniami ze strony organizacji terrorystycznych,
punktor przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności za ich ujawnienie,
punktor zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby,
punktor sposobami ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia,
punktor odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i służbową za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach również udział w tym szkoleniu osób przed wydaniem im poświadczenia bezpieczeństwa.
Szkolenie to organizuje pełnomocnik ochrony - dla osób zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej - zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez kierownika tej jednostki.
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych potwierdza odbycie szkolenia podstawowego wydaniem stosownego zaświadczenia.
Wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia, w tym odrębnie dla osób przeszkolonych przez służby ochrony państwa, określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. U. Nr 18, poz. 166).
W wypadku zmiany zakresu obowiązków służbowych dana osoba może być objęta dodatkowym szkoleniem na temat ochrony informacji niejawnych. Celem tego szkolenia powinno być pogłębienie wiedzy zdobytej w ramach szkolenia podstawowego z uwzględnieniem specyfiki zadań i poziomu dostępu do informacji niejawnych związanych z nowym stanowiskiem i miejscem pracy.

Szkoleniem uzupełniającym obejmuje się wszystkie osoby mające poświadczenie bezpieczeństwa.
Celem tego szkolenia jest pogłębienie wiedzy uzyskanej podczas szkolenia podstawowego. Jest ono okazją do omówienia wszelkich nieprawidłowości występujących w pracy z wykorzystaniem dokumentów niejawnych, jak również do przedstawienia prawidłowych rozwiązań w tej dziedzinie w danej jednostce organizacyjnej. Stanowi również okazję do wymiany doświadczeń, jak i wyjaśnienia niejasności w pragmatyce działania poszczególnych zespołów i osób.
Szkolenie to organizuje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych raz w roku lub częściej w wypadku zmiany przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szkoleniu specjalistycznemu podlegają osoby przewidziane do pełnienia funkcji:

punktor pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;
punktor kierownika i zastępcy kierownika kancelarii tajnej oraz zagranicznej;
punktor kancelisty kancelarii tajnej;
punktor administratora systemów i sieci teleinformatycznych;
punktor pracownika pionu ochrony odpowiedzialnego za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa;
punktor osoby odpowiedzialnej za nadzór, kontrolę, szkolenie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.

Celem tego szkolenia jest przygotowanie osób do pełnienia specjalistycznych funkcji w pionie ochrony w ramach jednostki organizacyjnej.
Zakończone szkolenie specjalistyczne dokumentuje się i wydaje odpowiednie świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego.
Ponadto szkoleniem specjalistycznym w ośrodkach prowadzonych przez Wojskowe Służby Informacyjne mogą być objęte (odpłatnie) osoby zatrudnione u przedsiębiorcy, w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej starającej się o zawarcie umowy lub wykonującej umowę na rzecz resortu obrony narodowej, z którą łączy się dostęp do informacji niejawnych.

Prowadzący szkolenie

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzają:

punktor funkcjonariusze i żołnierze służb ochrony państwa - w stosunku do pełnomocników ochrony,
punktor pełnomocnicy ochrony - w stosunku do osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,

Warunki organizacyjne szkolenia

Koszty szkolenia pokrywa jednostka organizacyjna, w której osoba szkolona jest zatrudniona.