Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne

 

1. Podstawowe definicje i pojęcia w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania
i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

 

 

L.p. Nazwa definicji i pojęć Określenie definicji i pojęć
1. materiały zawierające informacje niejawne to : dokumenty, jak też chronione jako informacja niejawna przedmioty lub dowolne jego części, a zwłaszcza urządzenia, wyposażenie lub broń wyprodukowana albo będąca w trakcie produkcji, a także składniki użyte do ich wytworzenia
 
2. nadawcy materiałów zawierających informacje niejawne to :
1) organy władzy publicznej, w szczególności :

a) Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
c) organy administracji rządowej
d) organy jednostek samorządu terytorialnego
e) sądy i trybunały
f) organy kontroli państwowej i ochrony prawa

2) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i ich jednostki organizacyjne, zwane dalej „Siłami Zbrojnymi”, a także inne jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane
3) Narodowy Bank Polski i banki państwowe
4) państwowe osoby prawne i inne państwowe jednostki organizacyjne
5) przedsiębiorcy, jednostki naukowe lub badawczo-rozwojowe, zamierzające ubiegać się, ubiegających się o zawarcie, lub wykonujących umowy związane z dostępem do informacji niejawnych albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych
 
3. przewoźnicy spełniający wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych to :
1) poczta specjalna podlegająca ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działająca w jednostkach organizacyjnych Policji przy przesyłaniu materiałów zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową, do adresatów zamiejscowych na terenie kraju
2) właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewniając przewóz materiałów zawierających informacje niejawne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
3) właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, zapewniające przewożenie materiałów zawierających informacje niejawne
4) państwowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ,,Poczta Polska” oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług pocztowych
5) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie ochrony osób i mienia
 
4. ,,przesyłkami” nazywamy materiały przyjmowane przez przewoźników od nadawcy w postaci prawidłowo zapakowanych przesyłek listowych lub paczek, a w szczególności właściwie zaadresowanych, zabezpieczonych, opakowanych i oznaczonych
 
5. ,,pojemnikami” nazywamy przesyłki przewożone w zamkniętych oraz zaplombowanych paczkach, workach lub innego rodzaju pojemnikach
 

 

 

Materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową są przewożone przez przewoźników :

1) poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji przy przesyłaniu materiałów zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową, do adresatów zamiejscowych na terenie kraju
2) właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewniającej przewóz materiałów zawierających informacje niejawne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
3) właściwych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, zapewniających przewożenie materiałów zawierających informacje niejawne

Kierownik jednostki organizacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzję o zamówieniu przewożenia materiałów stanowiących tajemnicę państwową przez przewoźników :

1) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ,,Poczta Polska” oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług pocztowych
2) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia
 

 

 

2. Dokumentacja w zakresie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne :

1) zamówienie złożone przez nadawcę do przewoźnika w sprawie wykonania czynności i usług dotyczących przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

2) wykaz przesyłek nadanych lub dokumenty stosowane przez operatora pocztowego (pocztowa książka nadawcza)

3) instrukcja postępowania z ochranianymi i przewożonymi przesyłkami :

a) na terenie kraju
b) za granicą

4) protokół w sprawie uszkodzenia przesyłki sporządzony przez :

a) przewoźnika
b) adresata wraz z doręczającym

5) wykaz przesyłek wydanych, sporządzony przez przewoźnika

6) protokół z otwarcia przesyłki zawierający opis nieprawidłowości

7) upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek

8) zawiadomienie nadawcy przez adresata o nieotrzymaniu od przewoźnika przesyłki

9) nadawca występuje do przewoźnika z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających powód utraty przesyłki oraz okoliczności, w jakich to nastąpiło, z jednoczesnym zawiadomieniem właściwej służby ochrony państwa (z wyłączeniem materiałów zawierających tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone”)

10) przewoźnik na piśmie udziela nadawcy odpowiedzi w sprawie utraty przesyłki, informując równocześnie właściwą służbę ochrony państwa

11) książka doręczeń przesyłek miejscowych

12) list kurierski

13) paszport dyplomatyczny

3. Zasady przewożenia materiałów zawierających informacje niejawne

1) Materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową nie mogą być przewożone łącznie z przesyłkami zawierającymi przedmioty wartościowe, w szczególności z pieniędzmi, wyrobami z metalu lub kamieni szlachetnych albo mogącymi ulec uszkodzeniu w czasie transportu lub spowodować uszkodzenie pozostałych przesyłek, zwłaszcza z materiałami wybuchowymi, promieniotwórczymi, łatwo tłukącymi się, żrącymi, a także cuchnącymi

2) Przewóz przesyłek planuje się w taki sposób, aby dostarczane były w możliwie najkrótszym czasie do adresata

3) Trasa przewozu przesyłki zawierającej informacje niejawne może być uzgadniana z nadawcą

4) Przesyłki przewozi się :
 

a) środkami publicznego transportu lądowego, pod warunkiem zarezerwowania pomieszczenia na potrzeby konwoju lub zarezerwowania miejsc w sposób gwarantujący ciągły dozór przesyłki
 
b)* specjalnie przystosowanymi pojazdami samochodowymi przewoźnika, które w przypadku przewożenia materiałów niejawnych stanowiących tajemnicę państwową muszą spełniać następujące wymagania :

- samochód dostawczy (okna wykonane z materiału o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie bez możliwości ich otwierania, drzwi z mechanizmem automatycznego blokowania, elektromechaniczny zawór odcięcia dopływu paliwa lub prądu, wydzielony przedział ładunkowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm łączonej w sposób trwały z odrębnymi drzwiami z zamkiem o wysokiej klasie odporności na włamanie co najmniej klasa ,,A”, radiowy, optyczny lub akustyczny system alarmowy, środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej, pojemnik stalowy lub walizkę specjalistyczną ze stojakiem zamontowane w przedziale ładunkowym, pojemnik stalowy i stojak powinny być zamontowane w sposób uniemożliwiający ich odłączenie od podłoża przy zamkniętych zamkach i ryglach, pokrywa pojemnika powinna być zamykana co najmniej na jeden zamek trójpunktowy jednokluczowy o minimum pięciu zastawkach w pełni zamiennych)

- samochód osobowy (drzwi z mechanizmem automatycznego blokowania, elektromechaniczny zawór odcięcia dopływu paliwa lub prądu, radiowy, optyczny lub akustyczny system alarmowy, środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej, pojemnik stalowy lub walizkę specjalistyczną ze stojakiem zamontowane w sposób uniemożliwiający ich odłączenie od podłoża przy zamkniętych zamkach i ryglach, pokrywa pojemnika powinna być zamykana co najmniej na jeden zamek trójpunktowy jednokluczowy o minimum pięciu zastawkach w pełni zamiennych)
 
c) statkami powietrznymi, przy zapewnieniu wydzielonego miejsca ograniczającego dostęp osób nieuprawnionych do przesyłek lub wydzielenia miejsc gwarantujących ciągły dozór przesyłki przez konwojentów
 
d) środkami transportu wodnego, przy zapewnieniu wydzielonego miejsca, ograniczającego dostęp osób nieuprawnionych do przesyłek i konwojentów
 

 

b)* od w/w warunków można odstąpić wówczas, gdy przesyłka przekazywana jest bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy własnymi środkami transportu nadawcy lub odbiorcy


5) Materiały zawierające informacje niejawne mogą być przekazywane także bez pośrednictwa przewoźników spełniających wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych po spełnieniu następujących warunków :
 

1) przewóz dokonywany jest przez nadawców lub odbiorców pod ochroną co najmniej dwóch uzbrojonych w broń palną konwojentów, jeżeli przewożą oni materiały stanowiące tajemnicę państwową (odstępstwo od warunku posiadania broni palnej, jest możliwe wówczas, gdy przesyłki przekazywane są bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy na terenie tej samej miejscowości)
 
2) przewozu dokonuje się za pomocą środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego lub wodnego, w których znajduje się zabezpieczone przed dostępem osób postronnych miejsce przystosowane i przeznaczone tylko do tego celu
 
3) zabezpieczeniu przewożonych materiałów przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych
 

 


4. Sposób oznaczania, pakowania, zabezpieczania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne

 

 

,,Przesyłkami” - nazywamy materiały przyjmowane przez przewoźników od nadawcy w postaci prawidłowo zapakowanych przesyłek listowych lub paczek, a w szczególności właściwie zaadresowanych, zabezpieczonych, opakowanych i oznaczonych

 

1) Materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, nadawane jako przesyłki listowe za pośrednictwem przewoźników, powinny być opakowane w dwie nieprzezroczyste i mocne koperty, przy czym na kopertach muszą być umieszczone (załącznik nr 1) :

 

 

na wewnętrznej kopercie :
 

a) klauzula tajności i ewentualne dodatkowe oznaczenie
b) imienne określenie adresata
c) imię, nazwisko i podpis osoby pakującej
d) numer, pod którym dokument został zarejestrowany w dzienniku rejestracji dokumentów
 

na zewnętrznej kopercie :
 

a) nazwa jednostki organizacyjnej adresata
b) adres siedziby adresata
c) numer wykazu i pozycji w wykazie przesyłek nadanych
d) nazwa jednostki organizacyjnej nadawcy
 

 

 

 

 

 

2) Miejsca sklejenia każdej koperty zabezpiecza się przez odciśnięcie pieczęci ,,do pakietów” i za pomocą przezroczystej taśmy samoprzylepnej, przy czym na kopercie zewnętrznej, zamiast tej taśmy, może być stosowana pieczęć odciśnięta w substancji zapewniającej jej trwały odcisk
 

3) Materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, nadawane w postaci paczek, przejęte przez przewoźnika do przemieszczenia i doręczenia, muszą być opakowane w dwie nieprzezroczyste warstwy mocnego papieru, oznaczone i zabezpieczone jak w ppkt 1 i 2
 

4) Materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową :


a) nadawane są w postaci przesyłek listowych w dwóch nieprzezroczystych mocnych kopertach, oznaczonych tak jak w ppkt 1, a w przypadku przewoźników (państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ,,Poczta Polska” oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług pocztowych) przekazuje się je jako przesyłki polecone lub z zadeklarowaną wartością
b) nadawane w postaci paczek, przekazuje się jako paczki z zadeklarowaną wartością opakowane w dwie warstwy nieprzezroczystego mocnego papieru, oznaczone i zabezpieczone jak w ppkt 1
 

5) Przesyłki przyjmowane przez przewoźników :
 

a) poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji przy przesyłaniu materiałów zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową, do adresatów zamiejscowych na terenie kraju
b) właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewniającej przewóz materiałów zawierających informacje niejawne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
c) właściwych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, zapewniających przewożenie materiałów zawierających informacje niejawne,
nie powinny przekraczać następujących wymiarów i masy :
 

przesyłki listowe

wymiarów od 10 cm x 15 cm do 25 cm x 35 cm i masy do 0,5 kg

paczki

wymiarów od 5 cm x 10 cm x 15 cm do 35 cm x 35 cm x 35 cm i masy do 5 kg

 

6) Materiały, które przekraczają w/w wymiary i masę, powinny być transportowane w zakrytych pojemnikach lub bezpiecznych opakowaniach, zaplombowanych albo zabezpieczonych w inny sposób uniemożliwiający identyfikację ich szczegółów, przy czym w czasie transportu powinny być one pod ciągłym dozorem uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych
 

7) Przesyłki zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową przewożą i ochraniają konwoje złożone co najmniej z dwóch uzbrojonych w broń palną konwojentów posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa
 

8) Przesyłki zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą ,,poufne”, których utrata spowodowałaby szkodę dla interesu państwa, przewozi i ochrania co najmniej jeden uzbrojony w broń palną konwojent posiadający poświadczenie bezpieczeństwa
 

9) Od warunku posiadania broni palnej można odstąpić w czasie przewozu przesyłek poza granicami lub za granicę Rzeczypospolitej Polskiej
 

10) Konwojentów wyposaża się w :
 

1)

środki łączności umożliwiające kontakt z nimi podczas przewozu

2)

instrukcję postępowania z ochranianymi i przewożonymi przesyłkami

 

11) Odstępstwo od warunku posiadania broni palnej, jest możliwe wówczas, gdy przesyłki przekazywane są bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy na terenie tej samej miejscowości

 

,,Pojemnikami” - nazywamy przesyłki przewożone w zamkniętych oraz zaplombowanych paczkach, workach lub innego rodzaju pojemnikach

 

12) Na każdym pojemniku umieszcza się informację zawierającą nazwę i adres nadawcy i odbiorcy oraz pouczenie o postępowaniu ze znalezionym pojemnikiem o następującej treści :

 

,,Znalazca niniejszego pojemnika proszony jest o niezwłoczne przekazanie go najbliższej jednostce Policji. Pojemnika nie rozplombowywać i nie otwierać.


13) W czasie przewożenia przesyłki niedopuszczalne jest pozostawienie jej bez nadzoru konwojentów, a w szczególności oddawanie do ogólnie dostępnych przechowalni bagażu lub magazynów
 

14) Przesyłki czasowo składowane powinny być przechowywane w zamkniętych, chronionych miejscach, do których dostęp mogą mieć tylko osoby posiadające stosowne poświadczenie bezpieczeństwa
 

15) Każdy przypadek składowania, należy odnotować w wykazie przesyłek nadanych w rubryce ,,Uwagi”
 

16) Załadunek, przeładunek i wyładunek przesyłki musi odbywać się pod kontrolą konwojentów, przewoźnika lub pracowników nadawcy lub adresata przesyłki

5. Tryb i sposób przyjmowania od nadawcy i wydawania adresatowi materiałów zawierających informacje niejawne

1) Przewoźnicy przyjmują przesyłki na podstawie wykazu przesyłek nadanych, sporządzonego przez nadawcę lub na podstawie dokumentów stosowanych przez operatora pocztowego (pocztowa książka nadawcza)
 

2) Wykaz przesyłek nadanych sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla nadawcy przesyłki i przewoźnika
 

3) Przyjęcie przesyłki potwierdza się podpisem, zapisem liczbowym i słownym ilości przyjętych przesyłek oraz odciskiem pieczęci przewoźnika na obu egzemplarzach wykazu przesyłek nadanych
 

4) Przewoźnik nie przyjmuje przesyłki, która przekracza następujące wymiary i masy :
 

przesyłki listowe

wymiarów od 10 cm x 15 cm do 25 cm x 35 cm i masy do 0,5 kg

paczki

wymiarów od 5 cm x 10 cm x 15 cm do 35 cm x 35 cm x 35 cm i masy do 5 kg

 

lub może odmówić przyjęcia przesyłki, która jest odpowiednio opakowana, opisana i zabezpieczona.


5) W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki, przewoźnik wykreśla ją na obu egzemplarzach wykazu przesyłek nadanych, potwierdzając to podpisem osoby odmawiającej przyjęcia przesyłki i odciskiem pieczęci przewoźnika
 

6) W przypadku przekazania materiałów bez pośrednictwa przewoźników, adresat przesyłki potwierdza pisemnie nadawcy ich odbiór
 

7) Przewoźnik wydaje przesyłki upoważnionemu przedstawicielowi adresata na podstawie wykazu przesyłek wydanych, sporządzonego przez przewoźnika
 

8) Przedstawiciel adresata, przed odebraniem przesyłki, obowiązany jest przedstawić upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek
 

9) Przedstawiciel adresata przyjmując przesyłkę, sprawdza :
 

a)

prawidłowość adresu

b)

całość pieczęci i opakowania

c)

zgodność odcisku pieczęci na opakowaniu z nazwą jednostki nadawcy

d)

zgodność numeru na przesyłce z numerem tej przesyłki w wykazie lub w książce doręczeń przesyłek miejscowych

 

10) Przedstawiciel adresata po otwarciu przesyłki :

 

1)

sprawdza, czy zawartość przesyłki odpowiada wyszczególnionym na niej numerom ewidencyjnym

2)

ustala, czy liczba załączników i stron jest zgodna z liczbą oznaczoną na poszczególnych dokumentach

 

11) Kierownik lub pracownik kancelarii tajnej adresata przyjęte dokumenty rejestruje w odpowiednim dzienniku lub rejestrze

6. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, ujawnienia i nieotrzymania przez adresata przesyłki

1) W przypadku uszkodzenia przesyłki przewoźnik zabezpiecza ją w celu niedopuszczenia do dalszych uszkodzeń oraz ujawnienia jej zawartości, sporządzając w tej sprawie ,,protokół w sprawie uszkodzenia przesyłki” w trzech egzemplarzach, z których pierwszy wydaje się adresatowi, drugi wysyła do nadawcy, a trzeci pozostawia u przewoźnika
 

2) Przesyłkę wraz z ,,protokołem w sprawie uszkodzenia przesyłki” sporządzonym w sprawie uszkodzenia przesyłki wydaje się adresatowi
 

3) W przypadku odmowy przyjęcia przez adresata uszkodzonej przesyłki przewoźnik zwraca ją nadawcy wraz z ,,protokołem w sprawie uszkodzenia przesyłki” i naniesioną na nim adnotacją o przyczynie odmowy przyjęcia przesyłki
 

4) W/w zasady stosuje się odpowiednio, w przypadkach gdy mogło dojść do ujawnienia lub doszło do ujawnienia treści przesyłki, wyjaśniając w ,,protokole w sprawie uszkodzenia przesyłki”, komu jej treść mogła zostać ujawniona
 

5) Przedstawiciel adresata kwitujący odbiór przesyłki w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub śladów jej otwierania sporządza, wraz z doręczającym, ,,protokół w sprawie uszkodzenia przesyłki” .Jeden egzemplarz protokołu w sprawie uszkodzenia przesyłki przekazuje się nadawcy, drugi pełnomocnikowi ochrony w jednostce organizacyjnej adresata, a w przypadku gdy w obiegu przesyłek pośredniczył przewoźnik - kolejny egzemplarz protokołu w sprawie uszkodzenia przesyłki przekazuje się także jemu
 

6) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po otwarciu przesyłki , przedstawiciel adresata, sporządza w dwóch egzemplarzach ,,protokół z otwarcia przesyłki zawierający opis nieprawidłowości”, zawierający opis nieprawidłowości, jeden egzemplarz przekazując do kancelarii nadawcy
 

7) Kierownik lub pracownik kancelarii tajnej adresata odnotowuje fakt sporządzenia protokołu, o którym mowa w ppkt 5 i 6, w odpowiednim dzienniku lub rejestrze w rubryce „Informacje uzupełniające/Uwagi”
 

8) Przesyłkę nieodebraną w terminie trzech dni roboczych od daty zawiadomienia adresata o jej nadejściu odsyła się do nadawcy
 

9) W przypadku nieotrzymania przez adresata od przewoźnika przesyłki ujętej w wykazie przesyłek nadanych, zawiadamia on niezwłocznie o tym nadawcę
 

10) Nadawca występuje do przewoźnika z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających,
których celem jest ustalenie osób odpowiedzialnych za utratę przesyłki, oraz okoliczności, w jakich to nastąpiło, informując o tym jednocześnie właściwą służbę ochrony państwa. Nie informuje się właściwej służby ochrony państwa, jeżeli doszło do utraty materiałów zawierających tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone”
 

11) Przewoźnik po dokonaniu ustaleń, udziela nadawcy odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 2 tygodni od otrzymania od nadawcy żądania, informując równocześnie właściwą służbę ochrony państwa

7. Zasady wywozu za granicę materiałów zawierających informacje niejawne

1) Jeżeli zawarte umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową przekazywane są poza granice Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 

2) Materiały niejawne stanowiące tajemnicę służbową mogą być przesyłane za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ,,Poczta Polska” oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług pocztowych, z uwzględnieniem zasad zabezpieczenia i pakowania określonych w pkt 4
 

3) W przypadku gdy zachodzi konieczność pilnego wywozu za granicę materiałów w ramach wynikających z umów międzynarodowych rozmów, konferencji lub innych kontaktów i nie istnieje możliwość przekazania materiałów za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kierownik jednostki delegującej może zezwolić na wywóz tych materiałów, jeżeli osoba wywożąca :
 

1)

legitymuje się odpowiednim poświadczeniem bezpieczeństwa

2)

zapewnia stałą osobistą ochronę i bezpośrednią kontrolę w czasie podróży nad przewożonym materiałem

3) ma zapewniony środek transportu umożliwiający bezpieczny przewóz materiałów do miejsca, w którym materiały będą wykorzystywane
4) posiada środek łączności umożliwiający szybki kontakt z jednostką delegującą
5) ma zapewnione miejsce gwarantujące bezpieczne przechowywanie tych materiałów

 

4) Przed wydaniem zezwolenia, kierownik jednostki delegującej, z wyjątkiem (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej) jest obowiązany powiadomić o potrzebie wywozu materiałów stanowiących tajemnicę państwową właściwą służbę ochrony państwa. W przypadku konieczności zdeponowania tych materiałów informuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub właściwe polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne
 

5) Osobie wywożącej za granicę materiały stanowiące tajemnicę państwową wydaje się paszport dyplomatyczny oraz list kurierski
 

6) Osoba wywożąca za granicę materiały musi być wyposażona w instrukcję określającą zasady postępowania z tymi materiałami, wydaną przez kierownika jednostki organizacyjnej
 

7) Osoba, która po wykorzystaniu wywiezionych materiałów nie powraca z nimi bezpośrednio do kraju, jest obowiązana zdeponować je w kancelarii tajnej najbliższego polskiego przedstawicielstwa lub wskazanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych placówce celem przesłania ich do kraju przy wykorzystaniu właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


 

©  Opracował:  mgr inż. Józef WESOŁOWSKI