PODSTAWA WSZCZĘCIA POSZERZONEGO POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO
 

L. p.

Poszerzone postępowanie sprawdzające wobec:

Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228)

na podstawie

w związku z

art. 23 ust. 2 pkt 1

art. 22 ust. 1 pkt 2

art. 32 ust. 1

art. 32 ust. 4

lit. a

lit. b

lit. c

lit. d

1

Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

„tajne” lub „ściśle tajne”

+

+

+

-

-

-

-

„poufne”

-

2

Kierownika Jednostki Organizacyjnej

„tajne” lub „ściśle tajne”

+

-

+

„poufne”

-

3

Osoby zajmującej stanowisko lub wykonującej pracę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”

+

-

-

4

Osoby ubiegającej się o dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych lub o dostęp, który ma wynikać z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską

Osoba posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa, wydane przez ABW, SKW, AW lub SWW

Tak

-

+

+

Nie

-

5

Którykolwiek z powyższych przypadków oraz osoba posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa

W zależności od przypadku 1,2,3 lub 4

+