DOSTĘP DO INFORMACJI KLASYFIKOWANYCH NATO i UZE

Zgodnie z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi, w szczególności Umową między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako krajowa władza bezpieczeństwa jest zobowiązana do zapewnienia, że wszystkie osoby, które w ramach swoich obowiązków służbowych powinny lub mogą mieć dostęp do informacji o klauzuli NATO CONFIDENTIAL lub wyższej, zostaną odpowiednio sprawdzone.
Z tego względu także postępowania na poziomie "poufne" (CONFIDENTIAL) są prowadzone przez krajową władzę bezpieczeństwa, którą dla sfery cywilnej jest ABW.
Natomiast dostęp do informacji o klauzuli "zastrzeżone" (RESTRICTED) jest przyznawany przez kierownika jednostki organizacyjnej na podstawie sprawdzenia przeprowadzonego przez pełnomocnika ochrony.

Procedury sprawdzeniowe są analogiczne jak w przypadku postępowań prowadzonych w związku z ubieganiem się o dostęp do informacji niejawnych RP.
Wniosek o przeprowadzenie postępowania musi jednak zawierać uzasadnienie potrzeby wydania certyfikatu uprawniającego do dostępu do informacji klasyfikowanych organizacji międzynarodowej oraz wyraźne wskazanie klauzuli tajności, do której dana osoba ma być dopuszczona.
Osoba sprawdzana wypełnia ankietę bezpieczeństwa osobowego zgodnie z ogólnymi zasadami, zaznaczając na początku właściwy poziom klauzuli tajności oraz dopisując odpowiadającą mu klauzulę organizacji międzynarodowej wraz z odpowiednim oznaczeniem (np. w przypadku ubiegania się o dostęp do informacji Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego o klauzuli SECRET w ankiecie należy zaznaczyć pole "tajne" i z boku dopisać "NATO SECRET").

Certyfikaty bezpieczeństwa osobowego NATO mogą być wydane na podstawie posiadanych już krajowych poświadczeń bezpieczeństwa wydanych przez służbę ochrony państwa, z terminem ważności nie dłuższym niż termin ważności już wydanych poświadczeń.

 

Opracowano w oparciu o dane zawarte w serwisie:

http://www.abw.gov.pl