NATO MAINTENANCE AN SUPPLY AGENCY


NAMSA (NATO Maintenance an Supply Agency)
jest agencją odpowiedzialną za zaopatrzenie oraz zabezpieczenie eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz usług na potrzeby sił zbrojnych państw - członków NATO.

Jeżeli chcesz nawiązać współpracę z tą instytucją i zostać potencjalnym jej dostawcą  /wykonawcą/ zapoznaj się z informacjami przedstawionymi poniżej:

Suppliers
Future Business Opportunities
Registering as a Supplier (Source File)
General Rules and Provisions

Poradnik dla firm i przedsiębiorstw chcących współpracować z NAMSA
Instrukcja wypełniania formularzy i algorytm zgłaszania firm do NAMSA

Przyznawanie świadectw wiarygodności

Przyznawanie świadectwa wiarygodności wynika z konieczności wypełnienia formalnych wymagań wynikających z § 4.1.2 Dyrektywy nr 251 Organizacji ds. Zabezpieczenia Eksploatacji Sprzętu i Zaopatrzenia NATO - NAMSO, która stanowi, że NAMSA akceptuje i przyjmuje do swojej bazy danych jedynie te podmioty, zgłaszające swój akces do udziału w przetargach, które będą posiadały stosowny dokument potwierdzający ich wiarygodność (declaration of non-ineligibility)

Regulamin przyznawania świadectwa wiarygodności polskim przedsiębiorcom ubiegającym się o współpracę z NAMSA

Załączniki do regulaminu

Random brokerage jest jedną z usług, jaką oferuję NAMSA Siłom Zbrojnym NATO w procesie zabezpieczenia logistycznego, a polega ona na dostarczaniu części zamiennych bądź usług wg kryteriów ustalonych przez zamawiającego.

Zamówienie:

punktor

można wysłać e-mailem bądż faksem;

punktor

format zamówienia winien zawierać numery katalogowe części i urządzenia poparte rysunkami;

punktor

w zamówieniu powinny być umieszczone nazwa i adres zamawiającego, nazwa i numer rachunku bankowego oraz miejsce dostawy;

punktor

dostawę można realizować następująco:

- do NAMSA i stąd poprzez biuro transportowe NAMSA do miejsca przeznaczenia (obciążenie wynosi dodatkowo 1,5%),
- własnym transportem,
- transportem bezpośrednio od kontrahenta do miejsca przeznaczenia (np. gdy dostawca jest bliżej Polski niż NAMSA).

punktor

dodatkowa opłata administracyjna - 300 euro za zamówienie, ale w wielu przypadkach, szczególnie wówczas gdy istnieje możliwość, że opłata administracyjna może przekroczyć wartość zamawianego materiału można tę opłatę negocjować;

punktor

całą należną kwotę płaci się do NAMSA i NAMSA płaci kontrahentowi, płaci się po otrzymaniu zamówionego materiału;

punktor

w przypadku dużych zamówień wymagana jest przedpłata;

punktor

terminy są następujące: dwa tygodnie przy zamówieniu priorytetowym, cztery do pięciu tygodni przy zamówieniu normalnym (wynika to z procedury poszukiwania i organizacji przetargów, może być szybciej, gdy okaże się, że jest tylko jeden dostawca);

punktor

formalna strona przekazania płatności wymaga podpisania porozumienie na usługę z NAMSA.

Adresy kontaktowe:

NATO Maintenance an Supply Agency

Contact NAMSA

Polskie Biuro Łącznikowe przy NAMSA:

E-mail: pllo@namsa.nato.int

tel.: 00352 30636848, 00352 30636849
fax.: 00352 30634848

W sprawach związanych z nadawaniem numeru kodyfikacyjnego i natowskiego numeru magazynowego (NSN)

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji:

Plac Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa

e-mail: wcnjk@wp.mil.pl

tel. (22) 6873 024
fax. (22) 6873 236

W sprawach związanych z przyznawaniem świadectw wiarygodności

Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON:

ul. Filtrowa 2/4
00-911 Warszawa

e-mail: depzaop@wp.mil.pl
tel. (22) 6874709
fax. (22) 6874516
 

PRZYDATNE PRZEPISY:

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1789)

Normalizacja w NATO

Dokumenty standaryzacyjne NATO określają wymagania dotyczące systemu jakości dostaw, ustanowione przez przynajmniej połowę państw Sojuszu (porozumienie STANAG – STANdarization AGreements). Są to dokumenty zawierające wymagania dotyczące kontraktu dostaw dla wojska. Dokumenty AQAP (Allied Quality Assurance Publication – publikacja standaryzująca dotycząca zapewnienia jakości) są uzupełnieniem normy jakości serii ISO 9000.

Nowa rodzina norm ISO 9000 składa się z 4 norm podstawowych:

punktor

ISO 9000:2000 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary (odpowiednik krajowy PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakooecią – podstawy i terminologia);

punktor

ISO 9001:2000 Quality management systems. Requirements (odpowiednik krajowy PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością – wymagania);

punktor

ISO 9004:2000 Quality management systems. Guidelines for performance improvements (odpowiednik krajowy PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością – wytyczne doskonalenia funkcjonowania);

punktor

ISO 19011:2002 Guidelines on Quality and/or Environmental Management Systems Auditing (odpowiednik krajowy PN-EN ISO 19011: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego);

punktor

normy, specyfikacje techniczne i raporty techniczne wspomagające normy podstawowe, zawierające wytyczne dotyczące specyficznych zagadnień w ramach systemu zarządzania jakością.

Obowiązujące w państwach NATO systemy zapewnienia jakości funkcjonują na podstawie zasad określonych w publikacjach AQAP opracowanych przez Grupę Dyrektorów Narodowych Systemów Zapewnienia Jakości AC/327.
AQAP jest dokumentem standaryzacyjnym Sojuszu określającym wymagania dotyczące systemu jakości dostaw dla wojska. Podstawą prawną jest dokument standaryzacyjny NATO – STANAG 4107.
Jednostki i komórki organizacyjne resortu obrony narodowej, zwłaszcza pełniące funkcje zamawiającego, nadzorującego oraz gestora uzbrojenia i sprzętu wojskowego, są obowiązane stosować zasady i tryb postępowania określone w porozumieniu standaryzacyjnym STANAG 4107 „Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania publikacji standaryzacyjnych zapewnienia jakości”.
Podstawowy proces zapewnienia jakości wyrobu, jakim jest nadzorowanie jakości u dostawcy, w terminologii NATO nazywany jest Government Quality Assurance (GQA – rządowe zapewnienie jakości). Realizacja tego procesu jest podstawowym elementem STANAG-u 4107.
Dokumenty standaryzacyjne Sojuszu obejmują porozumienia standaryzacyjne: STANAG-i i publikacje sojusznicze AP (Allied Publications).
Publikacja sojusznicza AP’s – to oficjalny dokument standaryzacyjny NATO, na stosowanie którego jako wspólnego dokumentu wdrożeniowego rozpowszechnianego „w dół” – do poziomu użytkownika zgadzają się wszystkie kraje NATO lub kilka z nich.

Odmiany AP’s to:

punktor

AAP (administracyjne AP),

punktor

AQAP (dotycząca jakości).

Po nowelizacji norm: AQAP 110, 120 i 130 od 1 stycznia 2004 r. obowiązują następujące dokumenty kontraktowe oparte na ISO 9001:2000:

punktor

AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji;

punktor

AQAP 2120 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji;

punktor

AQAP 2130 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach.

Od 1 stycznia 2005 r. certyfikaty wydane na zgodność z dokumentami AQAP 110, 120 i 130 tracą ważność jako wymaganie kontraktowe.

Wdrażając system, wykorzystuje się:

punktor

AQAP 2009 Wytyczne NATO do stosowania, AQAP serii 2000;

punktor

AQAP 2131 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej;

punktor

AQAP 2105 Wymagania NATO dotyczące planów jakości.

W Siłach Zbrojnych RP certyfikacją i akredytacją zajmują się następujące jednostki i instytucje:

punktor

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej,

punktor

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby MPS,

punktor

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej,

punktor

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej,

punktor

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,

punktor

Wojskowy Instytut Łączności,

punktor

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii,

punktor

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej,

punktor

Akademia Marynarki Wojennej,

punktor

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,

punktor

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT,

punktor

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej.