Krajowy System Informatyczny

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 179, poz. 1842) określiła, iż organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w Krajowym Systemie Informatycznym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Zmiana organu odpowiedzialnego za Krajowy System Informatyczny podyktowana jest zakresem danych, jakie będzie zawierał niniejszy system. Funkcjonowanie w praktyce KSI będzie ściśle związane z działalnością nie tylko Policji, ale również innych podmiotów, chociażby Straży Granicznej czy Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Krajowy System Informatyczny to zbiór danych prowadzony przez MSWiA na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych.
Obejmuje on m.in. dane dotyczące osób poszukiwanych w związku z dotyczącym ich wnioskiem ekstradycyjnym, zaginionych lub objętych ochroną w związku z toczącym się postępowaniem karnym, jak również dane dotyczące skradzionych, przywłaszczonych lub zagubionych przedmiotów, w tym przedmiotów o znacznej wartości kulturowej, historycznej i materialnej.
Zakres przetwarzanych w nim danych dostosowano do modelu przyjętego w krajach sygnatariuszy Układu z Schengen w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) I+ oraz częściowo zakładanych do wprowadzenia przy modernizacji tego systemu (SIS II).

Dane z Krajowego Systemu Informatycznego udostępnia się m.in. ministrowi sprawiedliwości, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, komendantowi głównemu Policji, komendantowi głównemu Straży Granicznej, prezesowi Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, konsulom, wojewodom, prokuratorom, sądom, organom celnym oraz w ograniczonym zakresie ministrowi obrony narodowej, szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefowi Agencji Wywiadu, szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej.