Instrukcja postępowania
w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowychZa naruszenie ochrony danych osobowych uznaje się przypadki, w których:

- stwierdzono naruszenie zabezpieczenia systemu teleinformatycznego;
- stan urządzenia, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci teleinformatycznej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych.

Każdy pracownik firmy ONE, który stwierdzi lub podejrzewa naruszenie ochrony danych osobowych w systemie teleinformatycznym firmy ONE zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym administratora systemu, lokalnego administratora danych osobowych lub w przypadku ich nieobecności administratora bezpieczeństwa informacji ONE.

Administrator bazy danych osobowych, który stwierdził lub uzyskał informację wskazującą na naruszenie ochrony tej bazy danych zobowiązany jest do niezwłocznego:

1. Zapisania wszelkich informacji i okoliczności związanych z danym zdarzeniem, a w szczególności dokładnego czasu uzyskania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych lub samodzielnym wykryciu tego faktu.

2. Jeżeli zasoby systemu na to pozwalają, wygenerowania i wydrukowania wszystkich dokumentów i raportów, które mogą pomóc w ustaleniu wszelkich okoliczności zdarzenia, opatrzenia ich datą i podpisania.

3. Przystąpienia do zidentyfikowania rodzaju zaistniałego zdarzenia, w tym do określenia skali zniszczeń, metody dostępu osoby niepowołanej do danych itp.

4. Podjęcia odpowiednich kroków w celu powstrzymania lub ograniczenia dostępu osoby niepowołanej, zminimalizowania szkód i zabezpieczenia przed usunięciem śladów naruszenia
ochrony danych, w tym m.in. :

a) fizycznego odłączenia urządzeń i segmentów sieci, które mogły umożliwić dostęp do bazy danych osobie niepowołanej;

b) wylogowania użytkownika podejrzanego o naruszenie ochrony danych;

c) zmianę hasła administratora i użytkownika poprzez którego uzyskano nielegalny dostęp w celu uniknięcia ponownej próby uzyskania takiego dostępu.

5. Szczegółowej analizy stanu systemu informatycznego w celu potwierdzenia lub wykluczenia faktu naruszenia ochrony danych osobowych.

6. Przywrócenia normalnego działania systemu, przy czym, jeżeli nastąpiło uszkodzenie bazy danych, odtworzenia jej z ostatniej kopii awaryjnej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności mających na celu uniknięcie ponownego uzyskania dostępu przez osobę nieupoważnioną, tą samą drogą.

Po przywróceniu pierwotnego stanu bazy danych osobowych należy przeprowadzić szczegółową analizę /audyt/ w celu określenia przyczyn naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia takiego naruszenia.
Należy przedsięwziąć kroki mające na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości.

Jeżeli przyczyną zdarzenia była infekcja wirusem należy ustalić źródło jego pochodzenia i wykonać zabezpieczenia antywirusowe i organizacyjne wykluczające powtórzenie się podobnego zdarzenia w przyszłości.

Jeżeli przyczyną zdarzenia był błąd użytkownika systemu informatycznego, należy przeprowadzić szkolenie wszystkich osób biorących udział w przetwarzaniu danych.

Jeżeli przyczyną zdarzenia było zaniedbanie ze strony użytkownika systemu należy wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wynikające z kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator bazy danych osobowych, w której nastąpiło naruszenie ochrony danych osobowych, w porozumieniu z właściwym lokalnym administratorem danych osobowych przygotowuje szczegółowy raport o przyczynach, przebiegu i wnioskach ze zdarzenia i w terminie 7 dni od daty jego zaistnienia przekazuje lokalnemu administratorowi danych oraz administratorowi bezpieczeństwa informacji firmy ONE.