EWIDENCJA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH ORAZ AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH I POSTĘPOWAŃ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Akta postępowań sprawdzających lub kontrolnych postępowań sprawdzających przeprowadzonych przez służby i instytucje uprawnione do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających i akta postępowań bezpieczeństwa przemysłowego są udostępniane do wglądu lub przekazywane wyłącznie na pisemne żądanie:

punktor sądowi lub prokuratorowi dla celów postępowania karnego;
punktor służbom i organom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających dla celów postępowania sprawdzającego wobec tej samej osoby;
punktor właściwemu organowi w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości postępowania, z wyłączeniem postępowań prowadzonych przez AW, CBA, Biuro Ochrony Rządu, Policję, Służbę Więzienną, SWW, Straż Graniczną oraz Żandarmerię Wojskową;
punktor właściwemu organowi w celu rozpatrzenia odwołania lub zażalenia;
punktor sądowi administracyjnemu w związku z rozpatrywaniem skargi.

Przepisu (służbom i organom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających dla celów postępowania sprawdzającego wobec tej samej osoby) nie stosuje się w odniesieniu do akt postępowań sprawdzających lub kontrolnych postępowań sprawdzających przeprowadzonych przez AW, ABW, SKW lub SWW. Akta tych postępowań mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie dla celów postępowania sprawdzającego prowadzonego przez tę samą służbę wobec tej samej osoby.

Akta zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, mogą być udostępnione do wglądu i przekazane w przypadkach wyżej określonych oraz dla celów postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego wobec tej samej osoby.

Akta zakończonych zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, mogą być udostępnione do wglądu osobie sprawdzanej, z wyłączeniem danych dotyczących osób trzecich.

Po wykorzystaniu akta są niezwłocznie zwracane.

Po zakończeniu postępowania sprawdzającego, kontrolnego postępowania sprawdzającego lub postępowania bezpieczeństwa przemysłowego akta tych postępowań są przechowywane przez co najmniej 20 lat, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie:

punktor jako wyodrębniona część w archiwach służb i instytucji, które przeprowadziły te postępowania;
punktor przez pełnomocnika ochrony lub w pionie ochrony – w przypadku akt zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających przeprowadzonych przez tego pełnomocnika.

W przypadku rozwiązania, zniesienia, likwidacji, przekształcenia lub reorganizacji jednostki organizacyjnej akta przejmuje następca prawny, a w przypadku jego braku – ABW albo SKW.

ABW i SKW prowadzą ewidencję osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i wyższej oraz ewidencję osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, a także osób, wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, z wyłączeniem osób zatrudnionych, pełniących służbę lub wykonujących czynności zlecone w AW, CBA, Biuro Ochrony Rządu, Policji, Służbie Więziennej, SWW, Straży Granicznej oraz
Żandarmerii Wojskowej.

Dane z ewidencji mogą obejmować wyłącznie:

punktor imię i nazwisko;
punktor numer PESEL;
punktor imię ojca;
punktor datę i miejsce urodzenia;
punktor adres miejsca zamieszkania lub pobytu;
punktor nazwę jednostki organizacyjnej;
punktor określenie dokumentu kończącego procedurę, datę wydania oraz numer.