§


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW
O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że informacja (jawna i niejawna) jest towarem strategicznym i choćby dlatego należy ją odpowiednio chronić przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Chęć zdobycia przez inne podmioty informacji o zastosowaniu przez dane przedsiębiorstwo nowych technologii produkcji powoduje, iż nie przebierają one w środkach, aby wejść w ich posiadanie, jak również nie oszczędzają środków finansowych na tego typu działania.

W świetle powyższego, waga problemu związanego z wytwarzaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem (w tym przede wszystkim w systemach i sieciach teleinformatycznych) oraz przekazywaniem dokumentów zawierających informacje niejawne, upoważnia mnie do zwrócenia szczególnej uwagi na odpowiedzialność karną i dyscyplinarną, jaka spoczywa na osobach, które z racji zajmowanego stanowiska służbowego lub wykonywania prac zleconych, będą bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyć w tych procesach.

Za ochronę, a w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony w świetle ustawy, odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki organizacyjnej. Wspomagany jest on w tym zakresie przez pełnomocnika ochrony (art. 14 ust. 1 i 2). Nie znaczy to jednak, że kierownik i jego pełnomocnik ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za świadome naruszenie przepisów przez pracowników danego przedsiębiorstwa. Co prawda te osoby ustawowo odpowiadają za cały system ochrony informacji niejawnych w firmie, lecz nie ponoszą bezpośredniej odpowiedzialności za świadome lub nieświadome naruszenia przepisów przez poszczególnych pracowników.

Zatem obowiązek ochrony informacji niejawnych spoczywa na każdym, kto w posiadanie takich informacji wszedł, niezależnie czy nastąpiło to w sposób uprawniony czy też przypadkowy.

Ochrona informacji niejawnych w Rzeczypospolitej Polskiej unormowana jest ustawą z 5 sierpnia 2010 r., oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tego aktu prawnego.
W przypadku jego naruszenia, w zakresie objętym przepisami kodeksu karnego, wchodzi w grę popełnienie określonych przestępstw, przewidzianych w art. art. 265 do 269.

Z punktu widzenia ochrony informacji niejawnych najistotniejszymi wydają się być przestępstwa przewidziane w art. 265 i 266.

W art. 265 § 1 przewidziany jest podstawowy typ przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, a ten kto je ujawnia lub wbrew przepisom ustawy je wykorzystuje podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Z zagrożenia wynika więc fakt, iż ujawnienie tych wiadomości pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

Nie bez znaczenia jest również sposób wejścia w posiadanie informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, (o czym była mowa wyżej). Osoba taka może więc zetknąć się z tą informacją zarówno z racji wykonywanych obowiązków, jak i przypadkowo. Nie ma przy tym znaczenia sposób lub forma ujawnienia (przekaz ustny, zapisek, notatka, wypowiedź utrwalona na dowolnym nośniku informacji). Istotnym jest przy tym to, że fakt powzięcia informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” powoduje obowiązek jej zachowania.

W zależności od tego, jakiego rodzaju jest to wiadomość i kto jest jej odbiorcą, ujawniający ponosi odpowiedzialność z art. 265 § 2 kk. Musi być tu spełniony warunek ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego.

Przestępstwo ujawnienia tych wiadomości przewidziane w tym przepisie jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jest to więc typ przestępstwa kwalifikowanego ze względu na osobę , wobec której ujawniono informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”.
Należy w tym miejscu wspomnieć również o postanowieniach zawartych w art. 266 § 2 „Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przestępstwa przewidziane w art. 265 § 1 i 2 oraz art. 266 § 1 i 2 mogą być popełnione z winy umyślnej, w zamiarze bezpośrednim bądź ewentualnym. Natomiast zapis § 3 art. 265 kk określa, że informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” można ujawnić również nieumyślnie (lekkomyślność, niedbalstwo), jeśli sprawca zapoznał się z tą informacją w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem.

Reasumując, stwierdzić należy że osoby funkcyjne, bezpośrednio odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w przypadku stwierdzenia naruszeń, mogą wykorzystywać różnorodne środki dyscyplinarne lub odwoływać się do innych instrumentów prawnych, przewidzianych w kodeksie karnym i innych aktach prawnych. 

©  Opracował:  mgr inż. Marek ANZEL