BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI

Szanowni Państwo,

Ukazało się drukiem opracowanie książkowe p.t. ,,BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI
(Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2007, ISBN 978-83-922424-6-8).

Impuls do przygotowania tego opracowania stanowiła inicjatywa prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia - JM Rektora Politechniki Gdańskiej, by konsorcjum uczelni zorganizowało interdyscyplinarny, międzyuczelniany kierunek studiów drugiego stopnia ,,Technologie i Zarządzanie Systemami Bezpieczeństwa”, gdzie problematyka bezpieczeństwa i ochrony informacji jest jednym z kluczowych zagadnień, które powinien dobrze poznać absolwent tego kierunku studiów.


W/w książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zarówno do osób fizycznych jak i osób zatrudnionych w administracji państwowej, samorządowej, w jednostkach i instytucjach wojskowych, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, sądach, w przedsiębiorstwach różnego typu, firmach w tym doradczych, ubezpieczeniowych i w bankach oraz w ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych a także do studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktoranckich, magistersko uzupełniających oraz pracowników szkół wyższych.
W książce przedstawiono podstawowe definicje i pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony informacji (informacje niejawne, dane osobowe, mienia i osób) oraz odpowiedzialności prawnej za ich ujawnienie, system ochrony informacji niejawnych w RP, bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo fizyczne i techniczne informacji oraz osób i mienia, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, ochronę danych osobowych, bezpieczeństwo przemysłowe oraz przepisy archiwalne a także gromadzenie, kompletowanie, brakowanie oraz przekazywanie dokumentacji do archiwum.
Wiedze zawartą w książce w celu ułatwienia jej przyswajania i zrozumienia ujęto w punkty oraz w zestawieniach tabelarycznych, a także zawarto szereg autorskich wzorów pism, dokumentów i schematów blokowych, a wykaz obowiązujących wzorów dokumentów wynikających z aktów prawnych umieszczono w osobnym rozdziale na końcu książki.
Szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika jednostki organizacyjnej oraz osób funkcyjnych oraz ich dokumentacja a także wytyczne do opracowania różnych obowiązujących dokumentów są drogowskazem w poruszaniu się w obszernej dziedzinie wiedzy jaką jest ochrona informacji.
Autorzy mają nadzieję że oprócz wykazu aktów prawnych książka będzie przede wszystkim źródłem niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do zorganizowania systemu ochrony informacji w jednostce organizacyjnej.
Przedstawiono także analizę i interpretację treści aktów prawnych w taki sposób, który umożliwia ich praktyczne wykorzystanie w działalności zawodowej zainteresowanych osób oraz instytucji oraz jest kompleksowym opracowaniem problemu ochrony informacji, a także może być wykorzystana do prowadzenia szkoleń, zajęć typu warsztatowego i opracowywania oraz sporządzania różnego typu specjalistycznych dokumentów bo znaczenie bezpieczeństwa i ochrony informacji stale wzrasta na każdym etapie życia codziennego oraz działalności zawodowej.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

AUTORZY

 

Mgr inż. Józef Wesołowski, Absolwent Politechniki Gdańskiej, pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych, mający w swoim dorobku szereg opracowań i materiałów dotyczących problematyki bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz posiadający duże doświadczenie zawodowe w poruszanym temacie, między innymi z powodu pełnionych obowiązków Pełnomocnika Ochrony.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG. Autor i współautor wielu książek i publikacji naukowych, organizator nowych form kształcenia w ramach studiów stacjonarnych i kształcenia ustawicznego, promotor wielu projektów i prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich.

 


Cena jednego egzemplarza książki ,,BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI” wynosi 25 zł brutto + koszt wysyłki.

Zamówienie na książkę można wysłać w postaci listu, faksu, elektronicznie na adres Księgarni Politechniki Gdańskiej, ul. G Narutowicza 11/12, 80-952 GDAŃSK, Gmach Główny PG I piętro,
telefon / faks (0-58) 347-16-18,
e-mail: wydaw@pg.gda.pl
lub nabyć osobiście w/w księgarni.