ARCHIWIZACJA I BRAKOWANIE DOKUMENTÓW

    
        
Dokumentacja powstająca w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz napływająca do nich jest przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne przez okres ustalony na podstawie Rzeczowego Wykazu Akt, po tym zaś okresie dokumentacja stanowiąca materiał archiwalny jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych, natomiast dokumentacja inna niż wymieniona powyżej może ulec brakowaniu.

Należy zaznaczyć, iż w jednostkach organizacyjnych (np. firmy prywatnej), które nie są objęte nadzorem archiwum państwowego, również przetwarzane są informacje podlegające okresom przechowywania, np. listy płac, teczki osobowe, teczki APS itd.

Oznacza to, że niejednokrotnie w kancelariach w sektorze prywatnym również przechowywane będą materiały niejawne lub podlegające ochronie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

UWAGA! Do przestrzegania przepisów o archiwizowaniu dokumentów zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa niepaństwowe, oraz państwowe.

Zasady archiwistyki regulują niżej wymienione przepisy:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 83 z 1983 r., poz. 173, z późn. zm.) ostatnia nowela - Dz.U. 2015 poz. 566 - Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743).

 Kategorie archiwalne

Każda dokumentacja podlega klasyfikacji archiwalnej. Polega ona na:

- dokonaniu podziału dokumentacji na kategorie „A" lub „B";

- oznaczeniu materiałów archiwalnych kategorii „A" symbolem „A";

- oznaczeniu dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B" symbolami „B”, „BE”
lub „Bc”;

- oznaczeniu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej symbolami
klasyfikacyjnymi według jednolitego rzeczowego wykazu akt, zwanego dalej „wykazem akt".

Dokumentację powstającą w wyniku działalności jednostek organizacyjnych, ze względu na jej wartość historyczną lub praktyczną, dzieli się odpowiednio na:

- "A" - kategoria archiwalna dokumentacji stanowiąca materiały archiwalne;

- "B" kategoria innej dokumentacji zwanej niearchiwalną.

Symbolem „B" z dodaniem liczb arabskich oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, przy czym liczby odpowiadają minimalnemu okresowi przechowywania tej dokumentacji, liczonemu w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

Symbolem „BE" z dodaniem liczb arabskich oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania, liczonego w sposób określony, jak przy kategorii „B”, podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe lub archiwum wyodrębnione.

Symbolem „Bc" oznacza się dokumentację niearchiwalną wtórną, o ile zachowały się oryginały (równoważniki) lub dokumentację posiadającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne o okresie przechowywania krótszym niż jeden rok, liczonym w sposób określony, jak przy kategorii „B”.

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

W celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji, kwalifikacji oraz właściwego kompletowania wytwarzanej dokumentacji, należy opracować „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt” danej jednostki organizacyjnej.

Przy czy przez pojęcie klasyfikacji i kwalifikacji rozumie się:

klasyfikacja rzeczowa akt – system podziału i układu dokumentacji według grup rzeczowych (np. teczek przedmiotowych) w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt;

kwalifikacja archiwalna – zaliczanie dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych.

Wątpliwości w zakresie kwalifikacji dokumentacji rozstrzyga w drodze opinii dyrektor właściwego archiwum państwowego.
Wydanie opinii następuje na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej albo z urzędu i może być poprzedzone ekspertyzą archiwalną archiwum państwowego albo archiwum wyodrębnionego.
Wykaz Akt stanowi podstawę do podziału dokumentacji wytworzonej w jednostce organizacyjnej na grupy rzeczowe (teczki przedmiotowe) i kwalifikowania jej do odpowiednich kategorii archiwalnych.
Podstawę do opracowania Wykazu Akt stanowi zakres działania jednostki organizacyjnej.

System klasyfikacji oparty jest o dziesiętny sposób sygnowania haseł rzeczowych.
Wykaz akt jest konstruowany z zestawu klas w kolejnych rzędach podziału dziesiętnego. Klasy końcowe oznacza się symbolem określającym kategorię archiwalną.
Klasa składa się z symbolu klasyfikacyjnego oraz hasła klasyfikacyjnego. Hasło klasyfikacyjne może zostać uszczegółowione przez określenie typu dokumentacji przyporządkowanej do tej klasy.

Budowa wykazu akt jest niezależna od struktury organizacyjnej i od podziału kompetencji wewnątrz organu lub jednostki organizacyjnej.
Każda klasa powinna być rzeczowo powiązana z klasą wyższego i niższego rzędu, a klasa niższego rzędu zawsze powinna wynikać z klasy wyższego rzędu.

Schemat klas pierwszego i drugiego rzędu podziału dla klas oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi od „0" do „3„ wraz ze wzorem budowy wykazu akt określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743).

Kompletowanie dokumentacji

Akta powinny być tak kompletowane, aby korzystanie z nich było w pełni możliwe,
a dłuższe przechowywanie nie wpłynęło ujemnie na ich stan fizyczny.

Dla każdej kategorii wytwarzanej dokumentacji „A”, „B” i „Bc” zakłada się oddzielne teczki. Dopuszcza się jednak kompletowanie w jednej teczce przedmiotowej dokumentacji kategorii „B”, jeśli jej okres przechowywania jest do siebie bardzo zbliżony.

Uporządkowanie materiałów archiwalnych polega na podziale rzeczowym teczek
i prawidłowym ułożeniu materiałów wewnątrz teczek, ich opisaniu, nadaniu właściwego układu, sporządzeniu ewidencji oraz technicznym zabezpieczeniu.

Materiały archiwalne powinny być ułożone wewnątrz teczek w kolejności spraw,
a w ramach sprawy - chronologicznie, poczynając od pierwszego pisma wszczynającego
sprawę. Poszczególne strony akt znajdujących się w teczce powinny być opatrzone kolejną numeracją.

Uwaga: Kancelaria tajna/niejawna przekazuje materiały do archiwum zakładowego lub składnicy akt po ich odtajnieniu.

Brakowanie dokumentacji

Dokumentacja niejawna powstająca i wpływająca do jednostek organizacyjnych podlega ewidencjonowaniu i przechowywaniu w kancelariach tajnych/niejawnych.

Dokumentacja ta może zostać przekazana do archiwum zakładowego lub składnicy akt tylko w przypadku jej odtajnienia (zniesienia klauzul tajności).

Zniesienie klauzuli tajności jest możliwe wyłącznie w przypadku ustania lub zmiany przesłanek ochrony, co bardzo często okazuje się trudne do zrealizowania. Dotyczy to zwłaszcza dokumentów wpływających z zewnątrz.

Aktualizacja, korekta, naniesienie zmian lub zmodyfikowanie dokumentu niejawnego poprzez wytworzenie nowego dokumentu, nie stanowi podstawy do zniesienia klauzuli tajności z pierwotnego dokumentu, gdyż informacje zawarte w pierwotnym dokumencie nadal mogą być niejawne.

Archiwa zakładowe zazwyczaj nie są przystosowane do przechowywania, gromadzenia materiałów niejawnych (nie spełniają wymogów w zakresie środków bezpieczeństwa fizycznego określonych w ustawie z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych – Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 29.052012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych - Dz.U. z 2012 r. poz. 683).

W związku z powyższym, kancelarie nie mogą przekazać zamkniętych spraw niejawnych lub zdezaktualizowanych dokumentów niejawnych do archiwum zakładowego, przez co same zamieniają się w składnice akt. 

Dokumentację niearchiwalną można brakować po utracie wartości praktycznej dla jednostki organizacyjnej, nie wcześniej niż po upływie okresu jej przechowywania wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

W procesie brakowania niejawnej dokumentacji niearchiwalnej mogą brać udział wyłącznie osoby mające stosowne uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, to jest poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz ważne w dniu brakowania Zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Członkowie komisji winni posiadać uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, co najmniej równe najwyżej sklasyfikowanemu dokumentowi niejawnemu podlegającemu procesowi brakowania.

Po 1 listopada 2015 r. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się na wniosek kierownika jednostki o zgodę na brakowanie, kierowany do dyrektora właściwego archiwum państwowego.

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami, wniosek o wydanie zgody na brakowanie zawiera w szczególności:

nazwę organu lub jednostki organizacyjnej wnioskującej o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;

nazwę organu lub jednostki organizacyjnej, której dokumentacja niearchiwalna jest brakowana;

podstawę kwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej (informacja zarówno o przepisach obowiązujących w danym podmiocie w momencie powstawania dokumentacji, jak i o przepisach, na podstawie których dokonano weryfikacji kwalifikacji archiwalnej akt – jednolity rzeczowy wykaz akt lub kwalifikator dokumentacji);

określony datami rocznymi okres, z którego pochodzi dokumentacja niearchiwalna;

informację o rodzaju dokumentacji niearchiwalnej (np. dokumentacja aktowa, techniczna, geodezyjno-kartograficzna, audiowizualna, elektroniczna itp.);

informację o rozmiarze dokumentacji niearchiwalnej wyrażoną we właściwy dla danego rodzaju dokumentacji sposób, w szczególności w jednostkach archiwalnych, jednostkach inwentarzowych lub metrach bieżących (np. dla dokumentacji aktowej w metrach bieżących, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w jednostkach inwentarzowych, mapy, fotografie w jednostkach archiwalnych);

  oświadczenie o upływie okresu przechowywania dokumentacji niearchiwalnej oraz o utracie jej znaczenia, w tym wartości dowodowej, dla organu lub jednostki organizacyjnej, które ją wytworzyły lub zgromadziły, a w przypadku ich braku – dla organu lub jednostki organizacyjnej, które przejęły ich zadania lub kompetencje.

Wskazane jest by oceny przydatności dokumentacji dla celów praktycznych podmiotu dokonywali pracownicy merytoryczni komórek organizacyjnych, które ją wytworzyły lub przejęły zadania lub funkcje.

Do wniosku dołącza się spis dokumentacji niearchiwalnej, która ma podlegać brakowaniu, osobny dla dokumentacji oznaczonej symbolami B, BE, Bc. Spis wykonuje się w 2 egzemplarzach.

Spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu zawiera:

pełną nazwę organu lub jednostki organizacyjnej wnioskującej o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;

pełną nazwę organu lub jednostki organizacyjnej, której dokumentacja niearchiwalna jest brakowana;

datę i miejsce sporządzenia spisu;

imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby, która sporządziła spis.

Dla każdej pozycji spisu dołącza się informację o:

liczbie porządkowej,

oznaczeniu kancelaryjnym, stanowiącym znak akt albo znak sprawy, jeżeli było stosowane,

sygnaturze archiwalnej, a jeżeli nie była stosowana – informację, że spis powstał z natury,

tytule jednostki, który w przypadku stosowania wykazu akt powinien być złożony z pełnego hasła klasyfikacyjnego z tego wykazu; dopuszcza się łączenie w jednej pozycji spisu jednostek o identycznym tytule,

określonym datami rocznymi okresie, z którego pochodzi dokumentacja w obrębie pozycji spisu,

liczbie jednostek, będących przedmiotem jednej pozycji spisu,

uwagach, w szczególności dotyczących rodzaju dokumentacji lub nośnika, informacji o zachowaniu dokumentacji zbiorczej, równoważnikach.

Nowe rozporządzenie nie zawiera wzorów wniosku i spisu dokumentacji, która ma podlegać brakowaniu. Sporządzając przedmiotowe dokumenty, należy stosować się do literalnie wskazanej w rozporządzeniu zawartości.

Właściwe miejscowo archiwum państwowe wydaje zgodę na brakowanie i odsyła zgodę wraz z jednym egzemplarzem spisu dokumentacji brakowanej do wnioskodawcy.

Zgoda dyrektora właściwego archiwum państwowego na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej zawiera w szczególności:

1) informację o wniosku, którego dotyczy zgoda;

2) charakterystykę dokumentacji zawartej we wniosku (rodzaj dokumentacji, okres, z jakiego pochodzi dokumentacja, rozmiar wyrażony w sposób właściwy dla danego rodzaju dokumentacji);

3) potwierdzenie, że dokumentacja nie stanowi materiałów archiwalnych;

4) informacje o dokumentacji wyłączonej z brakowania.

Po otrzymaniu zgody na brakowanie, niejawna dokumentacja niearchiwalna podlega zniszczeniu na podstawie sporządzonego protokołu zniszczenia.

Protokół Zniszczenia to dodatkowy dokument, który sporządza komisja fizycznie niszcząca zakwalifikowane w procesie brakowania dokumenty. Nie ma przeciwwskazań, aby w skład tej komisji wchodziły te same osoby, które kwalifikowały przedmiotowe materiały do brakowania. Protokół zniszczenia akceptuje pisemnie kierownik jednostki organizacyjnej. Dopiero po akceptacji, komisja może przystąpić do ostatecznego zniszczenia dokumentów poprzez spalenie lub pocięcie w niszczarce, potwierdzając tą czynność swoimi podpisami w protokole. Protokół zniszczenia archiwizuje się w kancelarii.

Sieć archiwów państwowych

·         Archiwum Główne Akt Dawnych
·        
Archiwum Akt Nowych
·        
Narodowe Archiwum Cyfrowe
·         Archiwum Państwowe w Białymstoku
     Oddział w Łomży

·        
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
     Oddział w Inowrocławiu

·        
Archiwum Państwowe w Częstochowie
·         Archiwum Państwowe w Gdańsku
     Oddział w Gdyni
·         Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
·         Archiwum Państwowe w Kaliszu
·         Archiwum Państwowe w Katowicach
     Oddział w Bielsku-Białej
     Oddział w Cieszynie
     Oddział w Gliwicach
     Oddział w Pszczynie
     Oddział w Raciborzu
·         Archiwum Państwowe w Kielcach
     Oddział w Sandomierzu
·         Archiwum Państwowe w Koszalinie
     Oddział w Słupsku
     Oddział w Szczecinku
·         Archiwum Narodowe w Krakowie
     Oddział w Bochni
     Oddział w Nowym Sączu
     Oddział w Tarnowie
     Ekspozytura w Nowym Targu
     Ekspozytura w Spytkowicach
·         Archiwum Państwowe w Lesznie
·         Archiwum Państwowe w Lublinie
     Oddział w Chełmie
     Oddział w Kraśniku
     Oddział w Radzyniu Podlaskim
·         Archiwum Państwowe w Łodzi
     Oddział w Sieradzu
·         Archiwum Państwowe w Malborku
·         Archiwum Państwowe w Olsztynie
·         Archiwum Państwowe w Opolu
·         Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
     Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
·         Archiwum Państwowe w Płocku
     Oddział w Kutnie
     Oddział w Łęczycy
·         Archiwum Państwowe w Poznaniu
     Oddział w Gnieźnie
     Oddział w Koninie
     Oddział w Pile
·         Archiwum Państwowe w Przemyślu
·         Archiwum Państwowe w Radomiu
·         Archiwum Państwowe w Rzeszowie
     Oddział w Sanoku
·         Archiwum Państwowe w Siedlcach
·         Archiwum Państwowe w Suwałkach 
     Oddział w Ełku
·         Archiwum Państwowe w Szczecinie
     Oddział w Międzyzdrojach
     Oddział w Stargardzie
     Ekspozytura w Strzemielu
·         Archiwum Państwowe w Toruniu
     Oddział we Włocławku
·         Archiwum Państwowe w Warszawie
     Oddział w Grodzisku Mazowieckim
     Oddział w Łowiczu
     Oddział w Mławie
     Oddział w Otwocku
     Oddział w Pułtusku
     Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej 
·         Archiwum Państwowe we Wrocławiu
     Oddział w Bolesławcu
     Oddział w Jeleniej Górze
     Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
     Oddział w Legnicy
·         Archiwum Państwowe w Zamościu 
·         Archiwum Państwowe w Zielonej Górze  

 
©
  Opracował: 
mgr inż. Marek ANZEL